Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

10. Český, Moravský a Slovenský folklórny festival / 10th Czech, Moravian, and Slovak Folklore Festival 2022 San Diego

10. Český, Moravský a Slovenský folklórny festival / 10th Czech, Moravian, and Slovak Folklore Festival 2022 San Diego
Termín: 14.05.2022
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: San Diego, California, USA (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.priateliaslovenskehofolkloru.com/index.html

Popis

10. Český, Moravský a Slovenský folklórny festival / 10th Czech, Moravian, and Slovak Folklore Festival 2022 San Diego

Vážení priatelia a potenciálni ctení sponzori,

Folklórne skupiny Karička, Podkovička a Podkovienka s pokorou apelujú na vašu štedrosť a pýtajú sa, či našu organizáciu považujete za hodnú vášho sponzorstva alebo daru.
Jeho cieľom je prezentovať slovenské a české ľudové tradície, tance a piesne, ľudovú tvorivosť, umenie, remeslá, výstavníctvo a kuchyňu našim hosťom nielen zo slovenskej a českej komunity.
Festival má každoročne obrovský úspech s viac ako 300 divákmi a dobrovoľníkmi.

Keďže sme všetci dobrovoľníci a neziskové organizácie, naše aktivity závisia od darov, grantov a darov.

Pozývame firmy, skupiny alebo jednotlivcov , aby sa zapojili do vzrušujúceho komunitného podujatia: 10. Moravský, český a slovenský folklórny festival , ktorý sa uskutoční v sobotu 14. mája 2022 - La Mesa .

Sponzorom by sme radi ponúkli možnosť byť súčasťou tohto výnimočného podujatia prostredníctvom sponzoringu alebo osobného daru, čím by sme sa dostali o krok bližšie k pokrytiu niektorých nákladov nášho festivalu.

Ako sa naša komunita rozrastá, je našou víziou pokračovať v rozširovaní programu a učiť ďalšiu generáciu narodenú v USA o českých a slovenských tradíciách ich rodičov a starých rodičov, prípadne ukázať iným národnostiam krásu českej a slovenskej kultúry.

Váš príspevok bude veľmi ocenený a vaša firma získa uznanie a reklamu :
- vaše sponzorstvo bude zvýraznené a propagované vo farebne vytlačenej festivalovej brožúre 2022
- budete na našej webovej stránke uvedený ako ctený sponzor
- budete mať možnosť prezentovať svoje služby, brožúry, vizitky a ctený sponzorský stôl na festivale.

Naším cieľom je získať dostatok finančných prostriedkov od sponzorov na posilnenie nadácie a zabezpečenie úspechu festivalu. Ak by ste nám chceli pomôcť a stať sa našim ČESTNÝM SPONZOROM 10. ročníka Českého, Moravského a Slovenského festivalu 2022 , prípadne darovať nejaký predmet, firemný produkt, certifikát či darčekovú kartu do našej festivalovej tomboly, veľmi si to vážime!

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať:
Anka Hrasky tel. (619) 992-9831, email: anka@ priateliaslovenskehofolkloru. com

- Svoj dar môžete poslať cez Venmo:
https://account.venmo.com/u/Anna-Hradsky
- Ak by ste chceli napísať šek (memo: 2022 MCS Festival), kontaktujte prosím Anku pre mailovú adresu.

Čoskoro pripravujeme vytlačenie brožúry festivalu 2022, takže ak máte záujem stať sa cteným sponzorom festivalu, dajte nám vedieť čo najskôr, aby sme mohli zahrnúť vás/vašu spoločnosť.

Ďakujeme, že ste zvážili túto žiadosť.
Teším sa na vás, môžete sa obrátiť na Anku : 619-992-9831 .

láskavo

Karička, Podkovička and Podkovienka.
image.png

Anka Hradsky (619) 992-9831
Artistic Director of folklore groups Karička, Podkovička and Podkovienka.
Zakladateľ a organizátor Moravského, českého a slovenského festivalu.
Vážení českí a slovenskí priaznivci a priatelia,

S radosťou oznamujeme, že v sobotu 14. mája 2022 v La Mesa môžeme ohlásiť náš jubilejný 10. ročník českého, moravského a slovenského folklórneho festivalu a ste srdečne pozvaní!

Toto je "Najväčšie a najobľúbenejšie české a slovenské podujatie každý rok v San Diegu", ktoré už 10 rokov organizuje talentovaná Anka Hradsky!

Folklórne skupiny Karička (dospelý folklórny súbor), Podkovička (mládežnícky folklórny súbor) a Podkovienka (detský folklórny súbor) majú za cieľ prezentovať u nás slovenské a české ľudové tradície, tance a piesne, ľudovú tvorivosť, umenie, remeslá, výstavníctvo a kuchyňu. hostia nielen zo slovenskej a českej komunity.
Festival má každoročne obrovský úspech s viac ako 300 divákmi a dobrovoľníkmi.

Ak sa chcete zapojiť ako dobrovoľník, sponzor, predajca alebo len prísť ako hosť a užiť si deň, radi vás privítame!

Ak sa chcete dozvedieť viac o 10. Moravskom, Českom a Slovenskom folklórnom festivale, kde sú možnosti darovania, predajcovia, účinkujúci, program, vstupenky, menu, výstava, obmedzenia, navštívte našu webovú stránku.

Anka pravidelne pridáva nové informácie na webovú stránku, preto často navštevujte aktualizované podrobnosti:
https://www.priateliaslovenskehofolkloru.com/index.html
***************************************************************************************************

Dear friends and potential honored sponsors,

Folklore groups Karička, Podkovička, and Podkovienka humbly appeal to your generosity and ask if you can consider our organization worthy of your sponsorship or donation.
Its goal is to present Slovak and Czech folk traditions, dances and songs, folk creativity, arts, crafts, exhibition, and cuisine to our guests not only from the Slovak and Czech community.
The Festival has a huge success every year with more than 300 spectators and volunteers.

Since we are all volunteers and nonprofit organizations, our activities depend upon gifts, grants and donations.

We invite companies, groups or individuals to be involved in an exciting community event: 10th Moravian, Czech and Slovak Folklore Festival held on Saturday, May 14, 2022 - La Mesa.

We would like to offer sponsors the opportunity to be a part of this exceptional event through sponsorship or personal donation to help bring us one step closer to covering some of our festival’s costs.

As our community grows, It is our vision to continue growing the program and teach the next generation born in the USA about the Czech and Slovak traditions of their parents and grandparents, or perhaps show other nationalities the beauty of Czech and Slovak culture.

Your contribution will be greatly appreciated and your business would receive recognition and advertising:
- your sponsorship will be highlighted and promoted at color printed 2022 Festival brochure
- you will be listed as an Honored sponsor at our website
- you will have the opportunity to showcase your services, brochures, business cards and an honored sponsor’s table at the Festival.

Our goal is to acquire sufficient funds from sponsors to strengthen the foundation and ensure the success of the Festival. If you would like to help us and become our HONORED SPONSOR of 10th Czech, Moravian and Slovak Festival 2022, or perhaps donate an item, company product, certificate, or gift card for our festival raffle price, we would appreciate that greatly!

If you have any questions or concerns, please, do not hesitate to contact:
Anka Hrasky tel. (619) 992-9831, email: anka@priateliaslovenskehofolkloru.com

- You can send your donation through Venmo:
https://account.venmo.com/u/Anna-Hradsky
- If you would like to write a check (memo: 2022 MCS Festival), please, contact Anka for a mail address.

We are getting ready to print out the 2022 Festival brochure soon, so if you are interested to be the Festival's Honored sponsor, please let us know as soon as possible, so we can include you/your company.

Thank you for considering this request.
I look forward to hearing from you, you can reach Anka: 619-992-9831.

Kindly,

Karička, Podkovička and Podkovienka.
image.png

Anka Hradsky (619) 992-9831
Artistic Director of folklore groups Karička, Podkovička and Podkovienka.
Founder and organizer of Moravian, Czech and Slovak Festival.
Dear Czech and Slovak supporters and friends,

We are happy to announce our 10th anniversary Czech, Moravian, and Slovak Folklore Festival on Saturday, May 14th, 2022 in La Mesa, and you are cordially invited!

This is the "Biggest and most popular Czech and Slovak event each year in San Diego", organized by talented Anka Hradsky for 10 years now!

Folklore groups Karička (adult folklore group), Podkovička (teenage folklore group), and Podkovienka (children folklore group) goal is to present Slovak and Czech folk traditions, dances and songs, folk creativity, arts, crafts, exhibition, and cuisine to our guests not only from the Slovak and Czech community.
The Festival has a huge success every year with more than 300 spectators and volunteers.

If you want to be involved as a volunteer, a sponsor, a seller or just to come as a guest to enjoy a day we would love to have you!

To find out more about 10th Moravian, Czech and Slovak Folklore Festival, giving opportunities for making donations, vendors, performers, program, tickets, menu, exhibition, restrictions, please visit our website.

Anka is adding new information on the website frequently, so visit often for updated details:
https://www.priateliaslovenskehofolkloru.com/index.html

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny