Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

SokoolPalooza 2022 Detroit

SokoolPalooza  2022 Detroit
Termín: 04.06.2022 - 05.06.2022
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Detroit, Michigan, USA, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.sokoldetroit.com

Popis

SokoolPalooza 2022 Detroit

PREDSTAVUJE SEVEROVÝCHODNÝ OBVOD
SOKOOLPALOOZA

V dňoch 4.– 5. júna 2022
June 4th & 5th - SOKOLPALOOZA! at Sokol Camp, Sandy Bottom Lake

Tábor Sokol – jazero s pieskovým dnom
Pridajte sa k nám na víkend plný kamarátstva a hier
mladí aj starí. Niektoré hry sú súťažné a niektoré pre zábavu.

Priveďte rodinu, aby sa zúčastnila, kým každá sokolská jednota súťaží o
vytúženú trofej SOKOOLPALOOZA!!

Sokol Detroit je nezisková organizácia a jednota Severovýchodného okresu amerického Sokola.

Sokol je najstaršou neziskovou organizáciou, ktorá ešte existuje vo väčšom meste. Vízia, ktorá začala v Českej republike v roku 1862 a putovala do Spojených štátov s novými prisťahovalcami jedného etnika, sa stala rôznorodou multikultúrnou organizáciou.

Sokol Detroit
Naším hlavným zameraním je fyzická zdatnosť pre rodinu a vzdelávanie našich členov a verejnosti k histórii a kultúre českého a slovenského ľudu.

Týmto spôsobom spájame rôznorodú populáciu, ktorá pracuje na dosiahnutí cieľa vzdelanej mysle v zdravom tele a vytvárania silnej súdržnej komunity. SOKOL je česky „sokol“. SOKOL je angličtina pre veľkú skupinu ľudí spojených spoločným etnikom, dedičstvom alebo záujmom. SOKOL je v Spojených štátoch od roku 1865 a rozšíril sa od pobrežia k pobrežiu a od severnej hranice k juhu.

***********************************************************************************************

NORTHEASTERN DISTRICT PRESENTS
SOKOOLPALOOZA

June 4th-5th

Sokol Camp – Sandy Bottom Lake
Join us for a weekend filled with camaraderie and games for
young and old. Some games are competitive and some for Fun.
Bring the family to participate while each Sokol Unit competes for
the Coveted SOKOOLPALOOZA Trophy!!

Sokol Detroit is a non-profit organization and a unit of the Northeastern District of the American Sokol.

Sokol is the oldest non-profit organization still in existence in the greater metropolitan area. The vision that started out in the Czech Republic in 1862 and traveled to the United States with new immigrants of one ethnicity, has become a diverse multicultural organization.

Sokol Detroit
Our main focus is physical fitness for the family and the education of our members and the public to the history and culture of the Czech and Slovak people.

In this way, we bring a diverse population together working toward the goal of an educated mind in a healthy body building a strong cohesive community. SOKOL is Czech for "falcon." SOKOL is English for a great group of people bonded by a common ethnicity, heritage or interest. SOKOL has been in the United States since 1865 and has spread from coast to coast and from the northern border to the southern.

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny