Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

54. ročník Palárikovej Rakovej 2022 a 200. výročie narodenia J. Palárika

54. ročník Palárikovej Rakovej 2022 a 200. výročie narodenia J. Palárika
Termín: 24.04.2022 - 30.04.2022
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Čadci (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kulturnekysuce.sk

Popis

54. ročník Palárikovej Rakovej 2022 - národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov
s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby

S finančnou podporou Fondu na podporu umenia a Žilinského samosprávneho kraja

Základná charakteristika
Palárikova Raková je najstaršia celoštátna tématická súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby s nomináciou víťaza na festival DIDA Pivnica (Srbsko) v roku 2023.

Poslanie prehliadky
Podnecovať a motivovať ochotnícke divadelné súbory na Slovensku k inscenovaniu pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby klasickej a súčasnej, dramatizácií pôvodných
prozaických textov, ako aj písaniu nových pôvodných dramatických diel.
Na základe odborného posúdenia všetkých prihlásených inscenácií vybrať a prezentovať najpozoruhodnejšie a umelecky najvyspelejšie inscenácie v súťažnej časti Palárikovej Rakovej.

Prostredníctvom vystúpení divadelných amatérskych súborov v rámci Palárikovej Rakovej pestovať národné povedomie, lásku k rodnému jazyku a úctu ku klasickým i súčasným dielam slovenských autorov.
V rámci vzdelávacieho programu prehliadky realizovať tvorivé divadelné dielne a odborné semináre s cieľom zvyšovať umeleckú úroveň ochotníckeho divadla.

Z dôvodu obohatenia dramaturgie a programovej skladby prehliadky zabezpečovať každoročne pohostinné predstavenia ďalších divadelných amatérskych a profesionálnych
kolektívov a účasť krajanského divadelného amatérskeho súboru – víťaza festivalu DIDA Pivnica (Srbsko).

V rámci sprievodného programu prehliadky pravidelne realizovať výstavy venované spomienke na J. Palárika, s tematikou festivalu a divadla – ochotníckeho i profesionálneho, ako aj výstavy prezentujúce tvorbu kysuckých umelcov. Pravidelne uvádzať v rámci divadelných dní predstavenia pre deti a mládež v mestách a obciach regiónu Kysúc s cieľom pestovať v mladom divákovi potrebu
prijímania a rozvíjania duchovných umeleckých hodnôt.

Vyhlasovatelia a hlavní organizátori:
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
Žilinský samosprávny kraj
Obec Raková
Mesto Čadca

Spoluusporiadatelia:
Dom kultúry v Čadci
Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Bratislava
Kysucká kultúrna nadácia Bratislava

Partneri:
Mestá a obce regiónu Kysúc, partnerské kultúrne inštitúcie, ZUŠ, MŠ, ZŠ, SŠ v regióne
a ďalšie subjekty
Termín:
24. – 30. apríl 2022
Miesto:
Dom kultúry v Čadci
Kultúrny dom Jána Palárika Raková
Kysucká knižnica v Čadci
Kultúrne domy miest a obcí regiónu Kysúc

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies