Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Mágia a tajomstvo: Mardi Gras a karnevalové tradície 2023 Cedar Rapids

Mágia a tajomstvo: Mardi Gras a karnevalové tradície 2023 Cedar Rapids
Termín: 20.11.2022 - 19.03.2023
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Cedar Rapids, Iowa, USA, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: cgsi.org

Popis

Mágia a tajomstvo: Mardi Gras a karnevalové tradície 2023 Cedar Rapids

National Czech and Slovak Museum and librali
Národné česko-slovenské múzeum a knižnica,

19.3.2023 o 16:00 hod (CDT – DÁTUM UZÁVIERKY výstavy)
NCSML "Mágia a tajomstvo: Mardi Gras a karnevalové tradície" (exponát)
Otvorené TERAZ do 19. marca 2023

Kde: Národné česko-slovenské múzeum a knižnica, Cedar Rapids, Iowa

Exponát: Mágia a tajomstvo: Mardi Gras a karnevalové tradície (v galérii Petrik)

Po celom svete sa karnevalové oslavy konajú v dňoch pred Popolcovou stredou a pôstom. V Spojených štátoch sa tento festival nazýva Mardi Gras. Česi tomu hovoria Masopust a slovenské slovo sú Fašiangy .

Masopaust NCSML
V Spojených štátoch sa české sklenené Mardi Gras korálky nosili a hádzali davom v New Orleans. V Českej a Slovenskej republike môžu kostýmy zobrazovať medveďa na reťazi a jeho pána, takzvaného hřebenára , čerta, zvieratká či kominára.

Táto výstava predstaví české a slovenské karnevalové masky a kostýmy spolu s ozdobnými korálkovými kostýmami z amerického juhu spolu s českými korálkovými náhrdelníkmi. Artefakty a obrazy budú zapožičané z múzeí v Spojených štátoch amerických, ako aj v Českej republike a na Slovensku.

V duchu karnevalových osláv plavák s rozmermi 8 'x 4' vytvorený študentmi geometrie Metro High School poskytuje návštevníkom príležitosť pomôcť s výzdobou časti výstavy. Masky so zvieracou tematikou, ktoré navrhli a vytvorili študenti umeleckej školy Metro High School, vám pomôžu zachytiť slávnostný obrázok Mardi Gras!
---------------------------------------------------------------------------------
NCSML "Magic and Mystery: Mardi Gras and Carnival Traditions" (exhibit)
March 19, 2023 at 4:00pm (CDT – exhibit CLOSING DATE)
NCSML "Magic and Mystery: Mardi Gras and Carnival Traditions" (exhibit)
Open NOW through March 19, 2023

Where: National Czech & Slovak Museum & Library, Cedar Rapids, Iowa

Exhibit: Magic and Mystery: Mardi Gras and Carnival Traditions (in the Petrik Gallery)

All over the world, Carnival celebrations take place in the days leading up to Ash Wednesday and Lent. In the United States, this festival is called Mardi Gras. Czechs call it Masopust and the Slovak word is Fašiangy.

NCSML Masopaust
In the United States, Czech glass Mardi Gras beads were worn and thrown to crowds in New Orleans. In the Czech and Slovak Republics, costumes may depict a bear on a chain and its master, the so-called hřebenář (hair comb maker), a devil, animals, or the chimney sweep.

This exhibit will feature Czech and Slovak Carnival masks and costumes next to ornate beaded parade costumes from the American south, along with Czech beaded necklaces. Artifacts and images will be borrowed from museums in the United States as well as in the Czech Republic and Slovakia.

In the spirit of Carnival celebrations, an 8’ x 4’ float created by Metro High School geometry students provides visitors an opportunity to help decorate a part of the exhibit. Animal-themed masks, designed and created by Metro High School art students, will help you capture a festive Mardi Gras picture!

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny