Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

13. Rusínska zábava 2014 Bratislava

13. Rusínska zábava 2014 Bratislava
Termín: 03.05.2014
Téma: ZÁBAVY, PLESY a BÁLY | CECHY, SPOLKY a ZDRUŽENIA
Miesto konania: Bratislava (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.molody.rusyny.org

Popis

13. Rusínska zábava 2014 Bratislava

Медзi главнé цiеле проєкту патрí поздвiгнутiе грдостi нiелен младýх штудуйúцiх Русíнов, але ай Русíнов працуйúцiх а жiйúцiх в Братiславе, Кошiцiах а Левочi, простреднíцтвом презентáцiе русíнскей култúри, традíцií а фолклóру традiчнýм спôсобом, кторýм є типiцкá людовá зáбава розшíренá на вýходном Словенску. Презентáцiоу русíнскей лiтератúри поукáзать на дôлежiтость язика а пíсма, кторé сú неодделiтельноу сúчастёу битiа Русíнов. Тенто проєкт ровнако прiспеє к звýшенiу русíнскего поведомiа на Словенску, похопенiу дôлежiтостi мултiкултурáлней сполупрáце медзi вшеткýмi нáродмi а етнiкамi жiйúцiмi на úземí Словенскей републiки.

Medzi hlavné ciele projektu patrí pozdvihnutie hrdosti nielen mladých študujúcich Rusínov, ale aj Rusínov pracujúcich a žijúcich v Bratislave, Košiciach a Levoči, prostredníctvom prezentácie rusínskej kultúry, tradícií a folklóru tradičným spôsobom, ktorým je typická ľudová zábava rozšírená na východnom Slovensku.

Prezentáciou rusínskej literatúry poukázať na dôležitosť jazyka a písma, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou bytia Rusínov.

Tento projekt rovnako prispeje k zvýšeniu rusínskeho povedomia na Slovensku, pochopeniu dôležitosti multikulturálnej spolupráce medzi všetkými národmi a etnikami žijúcimi na území Slovenskej republiky.

Mládež pochádzajúca z rusínskych regiónov východného Slovenska študujúca a pracujúca v Bratislave, v Košiciach, Prešove alebo v Levoči, všetci sympatizanti – študujúci a pracujúci Rusíni v Bratislave, Košiciach, Prešove a v Levoči, pochádzajúci z rôznych regiónov predovšetkým východného Slovenska a všetci, ktorí majú záujem o priblíženie rusínskeho/východoslovenského spôsobu tradičnej zábavy.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies