Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Ekorok s Nestlé Prievidza 2014 - 11.ročník

Ekorok s Nestlé Prievidza 2014 - 11.ročník
Termín: 25.04.2014
Téma: RôZNE +++
Miesto konania: Prievidza (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.prievidza.sk/spravodajstvo/nestle-slovensko-podporilo-11-rocnik-projektu-ekorok/

Popis

CVČ Spektrum Prievidza, mesto Prievidza a NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o.
Vás týmto pozývajú
na záverečné vyhodnotenie projektu „EKOROK S NESTLÉ“,
ktoré sa uskutoční na Námestí slobody v Prievidzi v piatok 25.4.2014 o 10.00 hod. pri príležitosti Dňa Zeme.

Za účasti zástupcov mesta Prievidza a firmy NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o., sa žiaci siedmich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, budú prezentovať svojimi ekologickými dielami, v rámci projektu, ktorý už 11. rok realizuje mesto Prievidza na základe zmluvného vzťahu a finančnej podpory spoločnosti NESTLÉ. Program „Ako žiť a neuškodiť?“ je voľným pokračovaním dlhodobých aktivít projektu mesta Prievidza a firmy NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o., zameraných na prehĺbenie záujmu detí i celej verejnosti o problematiku životného prostredia vo svojom školskom okolí.

Záverečné vyhodnotenie celého projektu sa uskutoční na Námestí slobody za účasti zástupcov mesta a firmy NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o.

Čo uvidíte na Námestí slobody v čase 10.00-12.00 hod.:

- školy si pripravia vlastné prezentácie, formou panelov alebo stánkov
- prezentovať budú všetko, čo v rámci projektu uskutočnili

Od 7,30 do 10,00 hod. – príprava pódia (CVČ), príprava panelov základných škôl na námestí
( ako po minulé roky)
10,00 – Otvorenie, príhovory
10,15 – Kultúrny program (pripraví CVČ, ZUŠ) – počas kultúrneho programu si každá základná škola pripraví vstup, kde propaguje vhodnou formou svoju činnosť počas projektu - na aké účely využila peňažné prostriedky, ktoré dostala z finančnej podpory NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o. Každá škola má vyhradených 5 minút.
11,45 – informácie, ktoré školy budú finančne podporené v školskom roku 2014/2015
12,00 - ukončenie

V programe vystúpia zástupcovia všetkých siedmich škôl a vyhodnotenia projektu sa zúčastnia delegácie detí a pedagógov prievidzských základných škôl a široká verejnosť.


Mesto Prievidza a spoločnosť NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o. pripravili aj tento rok v súčinnosti s koordinátormi projektu EKOROK s NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o. aktivity, ktoré umožnia žiakom zapojiť sa do činností, ktoré zlepšia vzhľad ich najbližšieho okolia.
Projekt je zložený z troch častí:
1. „Zelený nápad“ – plán revitalizácie a obnovy časti okolia základnej a materskej školy. Dve vybrané základné školy a jedna materská škola, ktoré predložia projektovej skupine svoje plány, dostanú finančnú podporu na ich realizáciu.
2. „Ekoinfo“ - každá základná škola, ktorá sa zúčastní projektu, bude zverejňovať svoje aktivity, ktoré budú zamerané na environmentálnu výchovu. Môžu to byť: čistenie okolia školy, náučných chodníkov, vysádzanie rastlín a stromov v okolí školy, projektové vyučovanie zamerané na praktickú činnosť, zberové aktivity, atď. Na stránkach základných škôl budú informácie o zapojení školy do projektu; zverejňovanie aktivít sa odporúča pravidelne, v dvoj - trojtýždenných intervaloch od spustenia projektu.
3. Ukončenie projektu, záverečná prezentácia

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny