Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

XXV. Hanušovský jarmok Hanušovce nad Topľou 2015 JARMOK JE ZRUŠENÝ z dôvodu karantény!!!

XXV. Hanušovský jarmok Hanušovce nad Topľou 2015 JARMOK JE ZRUŠENÝ z dôvodu karantény!!!
Termín: 04.09.2015 - 05.09.2015
Téma: JARMOKY , TRHY a HODY
Miesto konania: Hanušovce nad Topľou (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.hanusovcenadtoplou.sk

Popis

XXV. Hanušovský jarmok

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) vo veci nariadenia karanténnych opatrení mestskému úradu v meste Hanušovce nad Topľou, pre účastníka konania: Mesto Hanušovce nad Topľou, Mestský úrad, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 00 332 399, podľa § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s §12 ods. 2 písm. m) zák. č. 355/2007 Z. z. a §§ 46 a 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

nariaďuje

účastníkovi konania: Mesto Hanušovce nad Topľou, Mestský úrad, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 00 332 399

o p a t r e n i a

z á k a z vykonávania všetkých hromadných a športových podujatí v meste Hanušovce nad Topľou od 05.08.2015 do odvolania.

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny