Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Spišskosobotský kotlík vo varení gulášu 2016 Poprad - Spišská Sobota - XI. ročník

Spišskosobotský kotlík vo varení gulášu 2016 Poprad - Spišská Sobota - XI. ročník
Termín: 21.05.2016
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Poprad - Spišská Sobota, (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.spsobota.szm.com
www.spsobota.szm.com/gulas/pravidla.html

Popis

Spišskosobotský kotlík vo varení gulášu 2016 Poprad - Spišská Sobota - XI. ročník

Dňa 21.5.2016 sa uskutoční súťaž o

Putovný spišskosobotský kotlík vo varení guláša.

Týmto Vás všetkých srdečne pozývame na Hasičský dvor za Kultúrnym domom v Spiššskej Sobote. Môžete sa tešiť na živú hudbu, dobrý guláš a zábavu v spoločnosti priateľských ľudí.

Na starej historickej ceste, vedúcej údolím rieky Poprad cez Kežmarok a Červený Kláštor smerom k Baltu, pri jej sútoku s Velickým potokom vznikla na kopci na jej ľavom brehu v 12. storočí trhová osada Spišská Sobota. Založili ju zrejme na mieste staršieho hradiska. Od poslednej tretiny 13. storočia patrila k Spoločenstvu spišských Sasov (Zväz dvadsiatichštyroch spišských miest).

Všetko sa začalo v krčme

„Začínali sme v roku 2006 v krčme, ako správni Slováci, a za dva týždne sme mali osemnásť družstiev. V tom čase to bola vec recesie a dnes je to takisto. Prídu ľudia, aby tu minuli svoje vlastné peniaze a dali do toho svoju energiu a svoj čas. No a, samozrejme, všetko je to aj o zábave, aby sa ľudia bavili. Je tu živá aj reprodukovaná hudba. Darí sa nám,“ hovorí o vzniku tejto tradície jej zakladateľ a organizátor Viliam Kocún.

Spočiatku sa súťaž organizovala dvakrát do roka, na jar a na jeseň, dnes je však už len jarnou záležitosťou. Po jedenástykrát, ôsmy rok tak prišli do Spišskej Soboty družstvá nielen domáce a z blízkeho okolia, ale i napríklad z Rožňavy, či dokonca z Michaloviec. Spišskosobotský putovný kotlík je preto nadregionálnou akciou, na ktorej sa niektoré družstvá zúčastňujú pravidelne, iné mali tento rok premiéru. Výborný guľáš sa však podarilo navariť všetkým.

Pravidlá XI. ročníka súťaže o Putovný spišskosobotský kotlík vo varení guláša dňa 21.5.2016.

1. Súťaže sa môžu zúčastniť jedno až päťčlenné družstva, na svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom veliteľ družstva musí byť plnoletý a musí prehlásiť, že pristupuje k pravidlám súťaže a organizačným pokynom. Veliteľ družstva zodpovedá za všetkých svojich členov.
2. Súťažné družstvá súťažia pod zvoleným menom družstva.
3. Všetky suroviny a ingrediencie potrebné na varenie guláša ako i kotol a všetko potrebné náradie k vareniu guláša si zabezpečia súťažné družstvá samé, na svoje náklady a nebezpečenstvo. Organizátori súťaže zabezpečia studenú pitnú vodu, palivové drevo a vrecia na odpad.
4. Ak súťažné družstvo použije taký kotol pri ktorom by mal byť oheň voľne na zemi, musí zabezpečiť aby medzi zemou a ohňom bol železný plech v hrúbke min 0,5 mm.
5. Množstvo vareného guláša nie je limitované. Jedinou podmienkou je aby bol guláš varený z mäsa.
6. Do 9,00 hod. môžu družstvá vykonávať akúkoľvek „neohňovú“ prípravu pre varenie guláša. Do 9,00 hod. nesmie pod kotlami horieť.
7. Začiatok súťaže je o 9:00 hod. po registrácií súťažiacich a zaplatení zápisného Začiatok súťaže bude oznámený znelkou hasičskej trúby. Potom zaznie štátna hymna a na žrď bude vztýčená slovenská zástava. Po tomto akte bude vyhlásený začiatok súťaže. Víťazom predchádzajúceho ročníka fakľou budú zapálené ohne pod kotlami súťažiacich. Do 9,00 hodiny môžu družstvá vykonávať akúkoľvek „neohňovú“ prípravu pre varenie guláša.
8. Ukončenie varenia bude oznámené znelkou hasičskej trúby o 12,30 hod.
9. Súťažiť sa bude o dve ceny :
- o divácku cenu
- o Putovný spišskosobotský kotlík.
10. Divácku cenu získa ten, kto dostane od divákov najviac certifikátov za najlepšie uvarený guláš. Divácka cena zostáva majetkom víťazného súťažiaceho družstva.
11. Certifikát za najlepšie uvarený guláš, môže udeliť ktorýkoľvek divák ktorémukoľvek družstvu po zaplatení poplatku 5,00 EUR usporiadateľom súťaže. Nevylučuje sa možnosť udeliť si vlastný certifikát.
12. Certifikát po zaplatení poplatku vystaví usporiadateľ súťaže a certifikát bude ihneď odovzdaný príslušnému súťažiacemu družstvu.
13. Hlavná cena , t.j. Putovný spišskosobotský kotlík sa bude dražiť.
14. Hlavnú cenu, t.j. Putovný spišskosobotský kotlík získa to súťažné družstvo, ktorého veliteľ družstva v dražbe za prvé miesto ponúkne a okamžite po dražbe zaplatí najvyššiu cenu.
15. Putovný spišskosobotský kotlík nemôže byť majetkom súťažného družstva, alebo jeho členov a ani po dražbe sa ich majetkom nestane.
16. Výkričná cena na získanie Putovného spišskosobotského kotlíka je 1,00 Euro, pričom prihadzovať sa môže minimálne po jednom eure. Pokiaľ po druhom vyzvaní nikto neprihodí, oznámi licitátor ešte raz posledné navýšenie, a priklepne cenu víťaznému družstvu. Komu je priklepnuté posledné navýšenie, je víťazom súťaže o Putovný spišskosobotský kotlík.
17. Výnos z dražby hlavnej ceny t.j. Putovného spišskosobotského kotlíka ako aj výnos z udeľovania certifikátov je príjem pre Dobrovoľný hasičský zbor Sp. Sobota, na rozvoj jeho činnosti.
18. Slovenské družstvo, ktoré získa Putovný spišskosobotský kotlík ma právo jeho držby do 15.4.2017, kedy je povinné tento Putovný spišskosobotský kotlík vrátiť Dobrovoľnému hasičskému zboru Spišská Sobota večer o 18,00 hod. v jeho sídle pre ďalšiu súťaž a to pod sankciou 3 500,00 EUR v prípade nevrátenia, alebo straty Putovného spišskosobotského kotlíka.
19. Spišskosobotský kotlík sa nesmie vyviesť mimo územia Slovenskej republiky. XII. ročník súťaže sa uskutoční v máji 2017 /bude spresnené/.
20. Ak získa spišskosobotský kotlík zahraničné družstvo, ktorého veliteľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt jeho správu a držbu bude vykonávať Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota.
21. Družstvo ktoré získa Putovný spišskosobotský kotlík má právo, aby meno veliteľa družstva a jeho členov bolo zvečnené na podstavci kotlíka aj s výškou ceny vydraženia v EUR a Sk
22. Tieto pravidlá môže meniť akýmkoľvek spôsobom a v ktoromkoľvek okamihu počas súťaže predseda Dobrovoľného hasičského zboru Spišská Sobota. Na zmenu pravidiel sa nevyžaduje žiadna osobitná forma rozhodnutia ako ani jej odôvodnenie zo strany predsedu Dobrovoľného hasičského zboru Spišská Sobota.


Organizačné pokyny XI. ročníka,
súťaže o putovný spišskosobotský kotlík vo varení gulášu dňa 21.5.2016
• Súťaž organizuje Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota za účelom zábavy a recesie pre obyvateľov Spišskej Soboty a zvyšok sveta.
• Súťaž sa uskutoční dňa 21.5.2016 na nádvorí hasičského zboru v Spišskej Sobote. Prístup na nádvorie je z Brokoffovej ulici č. 2224/28, alebo zo Sobotského námestia.
• V prípade, že súťaže sa zúčastni viac ako 35 družstiev, bude táto organizovaná na tzv „zimušnej“ strane Sobotského námetia v Spišskej Sobote.
• Súťaže sa môžu zúčastniť jedno až päťčlenné domáce i medzinárodné družstva.
• Autom sa súťažiace družstvá sa dostanú na nádvorie hasičského dvora z Brokoffovej ulici. Prístup aut na nádvorie bude povolený len súťažiacim a to od 6,45 hod. do 8,45 hod. Najneskôr o 8,55 hodiny musia všetky motorové vozidla opustiť nádvorie.
• Súťažné družstvá sa môžu na súťaž prihlásiť na mob. 0905745773 u Viliama Kocúna a na 0948013627 u predsedu DHZ Jána Žabku, alebo mailom na adrese archivovanie@archivovanie.sk.
• Registrácia družstiev bude dňa 21.5.2016 v čase od 8:30 hod.- 8:55 hod.
• Zápisné na súťaž činí 6,00 EUR za jedno družstvo. Veliteľ družstva je povinný zložiť zápisné pri registrácií družstva.
• Začiatok súťaže je o 9:00 hod. Začiatok súťaže sa ohlási hasičskou trúbou. Zaznie slovenská štátna hymna a na žrď bude vztýčená slovenská zástava.
• Všetky suroviny a ingrediencie potrebné na varenie gulášu ako i kotol a všetko potrebné náradie k vareniu gulášu si zabezpečia súťažné družstvá samé a na svoje náklady a nebezpečenstvo.
• Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskej Sobote zabezpečí pre súťažiacich studenú pitnú vodu, palivové drevo, igelitové vrecia na odpad a odvoz smetí.
• Guláš musí byť dovarený 14.5.2016 do 12,30 hod.
• Guláš sa bude divákom podávať na základe stravných lístkov vydaných Dobrovoľným hasičským zborom za cenu 2,00 Eur. S odkúpeným stravným lístkom divák dostane i umelohmotnú misku a lyžicu. Po skončení súťaže dostane súťažiaci od DHZ 1,80 EUR za jeden odobratý stravný lístok. Vyúčtovanie stravných lístkov zo strany súťažiacich voči DHZ Spišská Sobota sa musí vykonať najneskôr do 15,00 hod.
• Diváci si môžu zakúpiť stravné lístky u organizátora podujatia a nechať si načerpať od hociktorého súťažiaceho guláš v objeme 0,33 litra.
• Súťažiť sa bude o dve ceny :
- o divácku cenu
- o Putovný spišskosobotský kotlík.
• Dňa 21.5.2015 v čase od 13,30 – 14,30 hod. prebehne vyhodnotenie súťaže formou dražby o hlavnú cenu t.j. Putovný spišskosobotský kotlík a vyhodnotenie diváckej ceny
• Sprievodnou akciou bude akcia „Udeľ družstvu certifikát za najchutnejší guláš“ pri ktorej budú môcť konzumenti udeľovať certifikáty tým družstvám ktoré podľa nich navarili najlepší guláš. Cena certifikátu je 5,- EUR. Ktoré družstvo dostane najviac certifikátov od divákov, získa divácku cenu.
• Predpokladané ukončenie podujatia o 16,00 hod.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny