Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Turíčný jarmok Slovenská Ľupča 2016 - 16.ročník

Turíčný jarmok Slovenská Ľupča 2016 - 16.ročník
Termín: 14.05.2016
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Slovenská Ľupča (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.slovenskalupca.sk
www.youtube.com/watch?v=SspV-CKCUe8
www.youtube.com/watch?v=f3bqR8a8Ve8

Popis

Turíčný jarmok Slovenská Ľupča 2016 - 16.ročník

16. ročník Turíčneho jarmoku sa uskutoční 14.mája 2016.

Z histórie.
Usporiadať jarmok alebo trh mohli v minulosti iba výsadné mestá, ktoré toto právo dostali vo výsadných listinách.V nich uvedené presné dátumy, kedy mohli byť usporiadané. Ľupča dostala toto právo od kráľa Ferdinanda I.. v Bratislave 14. februára 1546 vo výsadnej listine, v ktorej povoľuje poriadať Turíčny jarmok a trh.

Kráľ Leopold I. 14. októbra 1684 vydáva vo Viedni ďalšiu výsadnú listinu. Podľa tejto kráľovskej listiny mala Ľupča právo poriadať každý rok päť jarmokov na predaj drobného spotrebného tovaru a päť trhov na predaj a kúpu domácich a hospodárskych zvierat.

Na začiatku 20. storočia sa konali jarmoky štyrikrát do roka. Výkladné aj dobytčie. Dobytčí jarmok býval „Na Placi“, kde sú dnes obchody CBA a železiarstvo. Výkladný jarmok, to boli šiatre postavené na námestí po oboch stranách hradskej. Predávalo sa tu všetko možné. Odevy, obuv, látky, galantérny tovar, ovocie, medovníky - známe srdcia, cukrovinky a cukríky, modrotlač, hlinený a smaltovaný tovar a pod.

Súčasnosť.
V súčasnej dobe tradíciu Turíčneho jarmoku obec znovu obnovila v roku 2000 pri oslavách 750. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Situovaný je v príjemnom prostredí parku SNP vedľa Miestneho kultúrneho strediska pod košatými lipami, chrániacimi návštevníkov pred slnkom. Každoročne, vždy na Turíce môžete vidieť ľudových remeselníkov napr. košíkárov, perníkárov, výrobcov keramiky.Organizátormi Turíčneho jarmoku sú obec Slovenská Ľupča, Občianske združenie Mestečko a Mikroregión pod Panským dielom.

Turíce
Turíce (Zoslanie Ducha Svätého, Svätodušné sviatky, Zostúpenie Svätého Ducha, Päťdesiatnica, lat. pentecostes, gr. πεντεκοστή (ἡμέρα) - pentekosté (hémerá) - päťdesiaty deň) sú svätodušné sviatky.
Pomenovanie Turíce sa používa v rímskokatolíckej cirkvi.
V protestantizme sa (najmä na označenie v Biblii popísaného zoslania Ducha Svätého) používa starší výraz Letnice.

Svätodušné sviatky, ktoré mnohí poznáme aj pod názvami Turíce, Rusadle, Letnice či Zelené sviatky, patria k pohyblivým sviatokom, pretože sa slávia na 5O. deň po Veľkej noci. Preto termín ich osláv môže v jednotlivých rokoch pripadať na dni od 10. mája do 13. júna. Tieto pekné sviatky - na oltároch a v kostoloch dodnes vidieť veľa kvetov a zelene - majú svoj prapôvod už v židovských jarných obyčajoch. Sviatok Pentakostes si pripomínali ako slávnosť prvej žatvy a na jar dopestovaných prvých potravín.

Jednou z veľmi pekných obyčají, ktorú hodno udržiavať i v našej generácii, je predturíčne čistenie prameňov a studničiek. Dávna tradícia ubezpečuje, že kto pred Turícami vyčistí čo len jedinú studničku alebo horský pramienok, bude sa po celý nasledujúci rok tešiť za odmenu z dobrého zdravia a zabudne, čo je bolesť hlavy. Ďalším, v minulosti náramne rozšíreným zvykom bývala voľba turíčneho kráľa, čo mládenci spod Tatier i na Spiši dodržiavajú dodnes, keď si niekde volia mládeneckého richtára. Ani dievčatá neostávali kedysi bez turíčnej kráľovničky. Stala sa ňou po prísnom výbere najkrajšia dievčina. Ostatné ju ozdobili kvetinkovým venčekom a šéfovala ich sprievodom a hrám - aj u nás najslávnejšej - Hoja Ďunďa, hoja, poslala nás kráľovná.

So zreteľom na mimoriadny význam svätodušných sviatkov v kresťanskom kalendári nie div, že Turíce sú dodnes opradené aj mnohými pranostikami - i keď ich hodnovernosť ovplyvňuje pohyblivosť tohto sviatku.

Napriek tomu v mnohých rokoch sa ukazuje pravdivosť dávneho odporúčania, ktoré súvisí s častým možným ochladením a dažďami: Do Ducha, nespúšťaj sa kožucha, po Duchu, lež na kožuchu. Ľudia nemali veľkú radosť, ak počas Turíc pršalo, pretože: Svätodušné sviatky s dažďom robia neúrodný rok a predpovedajú biedu. Roľníci tieto dni, bohaté na neraz ničivé búrkové dažde, spájalli s možnou skazou obilia a tým i nedostatku múky na budúci chlebík. Ďalšou pohromou bývajú mokré Rusadle i na sená. Upršané zelené sviatky majú podľa deduškovských právd aj ďalekosiahlejší význam, keď sa vravieva: Modré Letnice - bohaté Vianoce, mokré Letnice - pochmúrne Vianoce.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny