Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Žiarsky jarmok Žiar nad Hronom 2016 - 25. ročník

Žiarsky jarmok  Žiar nad Hronom 2016 - 25. ročník
Termín: 06.10.2016 - 08.10.2016
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY | DNI OBCE a MESTA | ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Žiar nad Hronom (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.ziarskyjarmok.sk
/www.youtube.com/watch?v=sMZrJRhtmRU

Popis

Mesto Žiar nad Hronom oznamuje záujemcom o predaj na Žiarskom jarmoku, že tradičný jarmok sa uskutoční v dňoch 07.10.-08.10.2016 /stánky s občerstvením už 06.10.2016 od 12.00 hod./

Prihláška na jarmok je dostupná v priloženom súbore.
Predaj na príležitostných trhoch upravuje zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je potrebné k prihláške doložiť nasledovné doklady:

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie alebo právnické osoby:

1. kópiu oprávnenia na podnikanie v prípade - ak je žiadateľom osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov (živnostenský list alebo výpis z obchodného registra alebo osvedčenie o zápise do evidencie SHR),
2. fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo potvrdenie daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice – ak žiadateľ má povinnosť používať pokladnicu,
3. čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu – ak žiadateľ nemá povinnosť používať pokladnicu,
4. kópiu Rozhodnutia o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva – ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment.

Fyzické osoby bez oprávnenia na podnikanie:

1. predávajúce výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny:
• čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,
• čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu,
• doklad preukazujúci vzťah k pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku (potvrdenie z obecného úradu alebo list vlastníctva alebo nájomná zmluva a pod.)

2. predávajúce vlastné výrobky – remeselníci:
• čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou,
• čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu.


Predpredaj predajných miest pre stánky s občerstvením bude na Mestskom úrade, Ul. Š. Moysesa č. 46 v Žiari nad Hronom od 12. – 16. septembra 2016 – kancelária č. 6 u p. Žiaka.
Predpredaj predajných miest pre stánky so spotrebným a iným tovarom bude v Mestskom kultúrnom centre, Ul. SNP 119 v Žiari nad Hronom od 19. septembra 2016 do 20. septembra 2016, ďalšie dni na Mestskom úrade, Ul. Š. Moysesa č. 46 v Žiari nad Hronom – kancelária č. 22, alebo na tel. čísle 045/6787139.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies