Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Spišskosobotský kotlík 2018 Spišská Sobota - XIII. ročník súťaže vo varení guláša

Spišskosobotský kotlík 2018 Spišská Sobota - XIII. ročník súťaže vo varení guláša
Termín: 26.05.2018
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Spišská Sobota (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.visitpoprad.sk

Popis

Dobrovoľný hasičský zbor Poprad - Spišská Sobota Vás srdečne pozýva na XIII. ročník súťaže vo varení guláša o Spišskosobotský kotlík, ktorý sa uskutoční na Sobotskom námestí v Spišskej Sobote.

Môžete sa tešiť na dobré guláše ako aj na vystúpenie FS Batizovce, FS Letnička, FS Vagonár a DRIŠLÁK.

Pravidlá XIII. ročníka
súťaže o Putovný spišskosobotský kotlík vo varení guláša
dňa 26.5.2018.

1. Súťaže sa môžu zúčastniť jedno až päťčlenné družstva, na svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom veliteľ družstva musí byť plnoletý a musí prehlásiť, že pristupuje k pravidlám súťaže a organizačným pokynom. Veliteľ družstva zodpovedá za správanie a činnosť všetkých svojich členov a svojich hostí.

2. Súťažné družstvá súťažia pod zvoleným menom družstva.

3. Všetky suroviny a ingrediencie potrebné na varenie guláša ako i kotol, stoly, lavice a všetko potrebné náradie k vareniu guláša si zabezpečia súťažné družstvá samé, na svoje náklady a nebezpečenstvo. Organizátori súťaže zabezpečia studenú pitnú vodu, palivové drevo a vrecia na odpad. Súťažiacim sa zakazuje počas súťaže používať pivné sety, ktoré zabezpečil DHZ Spišská Sobota

4. Po skončení súťaže zabezpečí veliteľ družstva odsun smetí na hasičský dvor na miesto na to určené.

5. Ak súťažné družstvo použije taký kotol pri ktorom by mal byť oheň voľne na zemi, musí zabezpečiť aby medzi zemou a ohňom bol železný plech v hrúbke min 0,5 mm.

6. Množstvo vareného guláša nie je limitované. Jedinou podmienkou je aby bol guláš varený na mieste pretekov zo surového mäsa.

7. Do 9,00 hod. môžu družstvá vykonávať akúkoľvek „neohňovú“ prípravu pre varenie guláša. Do 9,00 hod. nesmie pod kotlami horieť oheň.

8. Začiatok súťaže je o 9:00 hod. po registrácií súťažiacich a zaplatení zápisného Začiatok súťaže bude oznámený znelkou hasičskej trúby. Potom zaznie slávnostný pochod vlajkonosičov a za zvuku slovenskej hymny bude na žrď vztýčená slovenská zástava. Po tomto akte bude vyhlásený začiatok súťaže. Víťazom predchádzajúceho ročníka fakľou budú zapálené ohne pod kotlami súťažiacich.

9. Ukončenie varenia bude oznámené znelkou hasičskej trúby o 12,30 hod.

10. Súťažiť sa bude o dve ceny :
- o divácku cenu
- o Putovný spišskosobotský kotlík.

11. Divácku cenu získa ten, kto dostane od divákov najviac certifikátov za najlepšie uvarený guláš. Divácka cena zostáva majetkom víťazného súťažiaceho družstva.

12. Certifikát za najlepšie uvarený guláš, môže udeliť ktorýkoľvek divák ktorémukoľvek družstvu po zaplatení poplatku 5,00 EUR usporiadateľom súťaže. Vôbec sa nevylučuje možnosť udeliť si vlastný certifikát.

13. Certifikát po zaplatení poplatku vystaví usporiadateľ súťaže a certifikát bude ihneď odovzdaný príslušnému súťažiacemu družstvu.

14. Hlavná cena , t.j. Putovný spišskosobotský kotlík sa bude dražiť.

15. Hlavnú cenu, t.j. Putovný spišskosobotský kotlík získa to súťažné družstvo, ktorého veliteľ družstva v dražbe za prvé miesto ponúkne a okamžite po dražbe zaplatí najvyššiu cenu.

16. Putovný spišskosobotský kotlík nemôže byť majetkom súťažného družstva, alebo jeho členov a ani po dražbe sa ich majetkom nestane.

17. Výkričná cena na získanie Putovného spišskosobotského kotlíka je 1,00 Euro, pričom prihadzovať sa môže minimálne po jednom eure. Pokiaľ po druhom vyzvaní nikto neprihodí, oznámi licitátor ešte raz posledné navýšenie, a priklepne cenu víťaznému družstvu. Komu je priklepnuté posledné navýšenie, je víťazom súťaže o Putovný spišskosobotský kotlík.

18. Výnos z dražby hlavnej ceny t.j. Putovného spišskosobotského kotlíka ako aj výnos z udeľovania certifikátov je príjem pre Dobrovoľný hasičský zbor Sp. Sobota, na rozvoj jeho činnosti.

19. Slovenské družstvo, ktoré získa Putovný spišskosobotský kotlík ma právo jeho držby do 20.4.2019, kedy je povinné tento Putovný spišskosobotský kotlík vrátiť Dobrovoľnému hasičskému zboru Spišská Sobota večer o 18,00 hod. v jeho sídle pre ďalšiu súťaž a to pod sankciou 4 000,00 EUR v prípade nevrátenia, alebo straty Putovného spišskosobotského kotlíka.

20. Spišskosobotský kotlík sa nesmie vyviesť mimo územia Slovenskej republiky. XIV. ročník súťaže sa uskutoční v máji 2019 /bude spresnené/.

21. Ak získa spišskosobotský kotlík zahraničné družstvo, ktorého veliteľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt jeho správu a držbu bude vykonávať Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota.

22. Družstvo ktoré získa Putovný spišskosobotský kotlík má právo, aby meno veliteľa družstva a jeho členov bolo zvečnené na podstavci kotlíka aj s výškou ceny vydraženia v EUR a Sk

23. Prísne sa zakazuje vylievať zvyšky gulášu z kotlov v priestoroch námestia.

24. Prísne sa zakazuje čistiť kotle po skončení súťaže v priestoroch parku, ako i celého námestia.

25. Tieto pravidlá môže meniť akýmkoľvek spôsobom a v ktoromkoľvek okamihu počas súťaže predseda Dobrovoľného hasičského zboru Spišská Sobota Ján Žabka. Na zmenu pravidiel sa nevyžaduje žiadna osobitná forma rozhodnutia ako ani jej odôvodnenie zo strany predsedu Dobrovoľného hasičského zboru Spišská Sobota.


Organizačné pokyny Dňa Spišskej Soboty a XIII. ročníka
súťaže o putovný spišskosobotský kotlík vo varení gulášu dňa 26.5.2018
• Deň Spišskej Soboty organizujú Priatelia kotlíka a Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota pod záštitou primátora Mesta Poprad Ing. Jozefa Švagerka za účelom zábavy a recesie pre obyvateľov Spišskej Soboty a zvyšok sveta.
• Uskutoční sa dňa 26.5.2018 v parku a na priľahlých priestoroch na Sobotskom námestí v Spišskej Sobote. Prístup na námestie bude možný od Popradu a od Matejoviec. Od 7,30 hodiny bude doprava čiastočne regulovaná a obmedzená.
• Najneskôr o 8,50 hodiny musia všetky motorové vozidla opustiť tzv „zimušnu“ stranu námestia smerom na juh od parku a „letučšnú“ stranu námestia severne od parku /mestskú komunikáciu ktorá v tej časti bude celý deň uzatvorená/.
• Súťaže sa môžu zúčastniť jedno až päťčlenné domáce i medzinárodné družstva.
• Súťažné družstvá sa môžu na súťaž prihlásiť na mob. 0905745773 u Viliama Kocúna a na 0948013627 u predsedu DHZ Jána Žabku, alebo mailom na adrese archivovanie@archivovanie.sk. najneskôr do 24.5.2018 do 18,00 hod. Ak bude prihlásených veľa súťažiacich, organizačný výbor si vyhradzuje právo zastaviť prihlasovanie pred týmto termínom.
• Príchod súťažných družstiev na námestie je po 7,30 hodine
• Registrácia družstiev bude dňa 26.5.2018 v čase od 8:30 hod.- 8:50 hod.
• Priestor na varenie gulášu jednotlivým družstvám bude stanovený organizátormi.
• Zápisné na súťaž činí 6,00 EUR za jedno družstvo. Veliteľ družstva je povinný zložiť zápisné pri registrácií družstva.
• Začiatok súťaže je o 9:00 hod. Začiatok súťaže sa ohlási hasičskou trúbou. Zaznie slávnostný pochod vlajkonosičov a za znenia slovenskej hymny bude na žrď vztýčená slovenská zástava.
• Všetky suroviny a ingrediencie potrebné na varenie gulášu ako i kotol a všetko potrebné náradie k vareniu gulášu a tiež stoly a stoličky si zabezpečia súťažné družstvá samé a na svoje náklady a nebezpečenstvo.
• Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskej Sobote zabezpečí pre súťažiacich studenú pitnú vodu, palivové drevo, igelitové vrecia na odpad a odvoz smetí.
• Súťažné družstvá sú povinné po skončení súťaže odniesť vrecia z odpadkami na hasičský dvor na miesto tam určené.
• Návštevníci Dňa Spišskej Soboty /mimo členov súťažných družstiev/ sú povinní zaplatiť mýtne za prechod Spišskou Sobotou vo výške 2,– €.
• Guláš musí byť dovarený 26.5.2018 do 12,30 hod.
• Guláš sa bude divákom podávať na základe stravných lístkov vydaných Dobrovoľným hasičským zborom za cenu 2,50 Eur. Komu sa to zdá veľa nech nekupuje, ale nech si donesie so sebou chlieb s lekvárom. S odkúpeným stravným lístkom divák dostane i umelohmotnú misku a lyžicu. Po skončení súťaže dostane súťažiaci od DHZ 2,00 Eur za jeden odovzdaný stravný lístok. Vyúčtovanie stravných lístkov zo strany súťažiacich voči DHZ Spišská Sobota sa musí vykonať najneskôr do 16,00 hod.
• Diváci si môžu zakúpiť stravné lístky u organizátora podujatia a nechať si načerpať od hociktorého súťažiaceho guláš v objeme 0,33 litra.
• Súťažiť sa bude o dve ceny :
- o divácku cenu
- o Putovný spišskosobotský kotlík.
• Dňa 26.5.2018 v čase od 13,00 – 14,00 hod. prebehne vyhodnotenie súťaže formou dražby o hlavnú cenu t.j. Putovný spišskosobotský kotlík
• Dňa 26.5.2018 v čase od 15,00 – 16,00 hod. prebehne vyhodnotenie diváckej ceny.
• Sprievodnými akciami budú :
- akcia „Udeľ svojmu družstvu certifikát za najlepší guláš“ pri ktorej budú môcť konzumenti gulášu udeľovať certifikáty tomu družstvu ktoré podľa nich navarili najlepší guláš. Certifikáty si môžu udeľovať aj samotné družstva . Cena za jeden certifikát je 5,00 Eur. Ktoré družstvo dostane najviac certifikátov, získa divácku cenu ktorou bude nový kotol s kotlinou.
- Jazda na koni
- Detské preliezky
- Predaj suvenírov /píšťaly, košíky, šperky, perníky, koláče a pod.
• V čase od 11,00 – 12,30 vystúpia na pódiu folklórne skupiny z Batizoviec a Letnička z Popradu.
• V čase od 14,00 – 15,00 vystúpi na pódiu FS VAGONÁR z Popradu.
• V čase od 16,00 – 17,00 vystúpi skupina DRIŠLÁK
• Po ukončení vystúpenia DRIŠLÁKA bude ľudová veselica do 22,00 hod. Hudba Duo EMMA.
• Neprijímajú sa žiadne ústne sťažnosti. Akékoľvek sťažnosti na hocičo a hocikoho budú môcť sťažujúci zaznamenať do knihy priania a sťažností ktorá bude umiestnená na LAMPÁRNI počas celého Dňa Spišskej Soboty.
Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny