Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

The Traditional Czech & Slovak Fair (JARMOK / JARMARK) 2018 Melbourne

The Traditional Czech & Slovak Fair (JARMOK / JARMARK) 2018 Melbourne
Termín: 27.10.2018
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Melbourne, Victoria, Austrália, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: vodafest.org

Popis

The Traditional Czech & Slovak Fair (JARMOK / JARMARK) is ON AGAIN!

Jarmark/Jarmok 2018 Melbourne - 2. ročník

JARMARK/JARMOK is a traditional Czech and Slovak folkloric market that gives members of the Czech and Slovak community an opportunity to buy & sell their products and produce, to promote authentic Czech and Slovak goods and to experience some of the traditions typical for markets in many Central European regions.

JARMARK/JARMOK 2018, held here in Melbourne for the second time, will take place on Saturday 27 October 2018 from 11am to 4pm at Sumava Peksa Park in Belgrave South, a beautiful place that is dear to the Czech and Slovak community.

The event will offer food, beverages and hand-made products to the visitors. The group from the Art and Music School Louny from the town Louny, Czech Republic, will help create a truly folkloric atmosphere.

The date 28 October 2018 is a very special date for all "Czechoslovaks" as it marks the 100th Anniversary of the first Czechoslovak Republic! And what a better way to celebrate this beautiful anniversary than with a traditional Czech & Slovak art, music, drinks and food!

Visitors:
Entry to JARMARK/JARMOK venue is free for individuals as well as families with kids.
More information about parking to come later.

IMPORTANT!
*This is a CASH ONLY event! The venue has not ATM facility.
*The venue has an uneven terrain and is not wheelchair friendly
*The children will have to be supervised by their parents at all times.

Stallholders:
Do you have special skills and make something others would like to have? Why not offer it to the visitors at this special event?

Running a stall at JARMARK/JARMOK 2016 is without a fee. Just bring your own trestle table or a marquee and the goods you wish to sell. You will be able to keep all the sale proceeds!

Applying is easy, just click on the link below and fill our the form so we have your details. Hurry up, the applications close on 30 September!
EXPRESSIONS OF INTEREST FORM - contact us at info@vodafest.org

If you have any questions or wish to discuss your particular circumstances, please email us at info@vodafest.org and we'll try to help out.

Volunteers:
If you wish to help for an hour or two during the day, message us via Facebook messenger or email us at info@vodafest.org. We'd love to hear from you!

To receive updates on anything regarding JARMARK 2018, please turn on Facebook notifications or subscribe to our VodaFest newsletter.

We look forward to seeing you at JARMARK/JARMOK 2018!

VodaFest Team

*******************************************************************************
JARMARK / JARMOK je tradičný český a slovenský folklórny trh, ktorý dáva členom českej a slovenskej komunity možnosť nakupovať a predávať svoje výrobky a výrobky, propagovať autentický český a slovenský tovar a zažiť niektoré tradície typické pre trhy v mnohých Stredoeurópske regióny.

JARMARK / Jarmok 2018, ktorý sa tu koná druhýkrát v Melbourne, sa uskutoční v sobotu 27. októbra 2018 od 11.00 do 16.00 na parku Šumava Peksa v Belgrave South, krásnom mieste, ktoré je drahé pre českú a slovenskú komunitu.

Podujatie ponúkne návštevníkom jedlo, nápoje a ručne vyrábané výrobky. Skupina z umeleckej a hudobnej školy Louny z mesta Louny v Českej republike pomôže vytvoriť skutočne folklórnu atmosféru.

Dátum 28. októbra 2018 je veľmi zvláštnym termínom pre všetkých "českoslovencov", keďže ide o 100. výročie prvej Československej republiky! A aký lepší spôsob, ako osláviť toto krásne výročie ako s tradičným českým a slovenským umenie, hudbou, nápojmi a jedlom!

Návštevy:
Vstup do areálu JARMARK / JARMOK je zadarmo pre jednotlivcov i rodiny s deťmi.
Ďalšie informácie o parkovaní, ktoré prídu neskôr.

POZOR!
* Toto je len CASH ONLY udalosť! Miesto nemá zariadenie bankomatu.
* Miesto konania má nerovný terén a nie je vhodný pre invalidné vozíky
* Deti budú musieť byť vždy vedené ich rodičmi.

stánkari:
Máte špeciálne zručnosti a urobíte niečo, čo by iní chceli mať? Prečo to neponúkajte návštevníkom na tejto špeciálnej akcii?

Prevádzkovanie stánku v JARMARK / JARMOK 2016 je bez poplatku. Stačí si priniesť svoj vlastný stôl alebo stánok a tovar, ktorý chcete predať. Budete mať možnosť zachovať všetky výnosy z predaja!

Uplatňovanie je jednoduché, stačí kliknúť na nižšie uvedený odkaz a vyplniť formulár, aby sme vám poskytli svoje informácie. Ponáhľajte sa, žiadosti sa zatvoria 30. septembra!
VÝRAZY ZÁUJMOVÝCH FORMULÁROV - kontaktujte nás na adrese info@vodafest.org

Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete prehovoriť o vašich konkrétnych okolnostiach, pošlite nám e-mail na adresu info@vodafest.org a my sa pokúsime pomôcť.

dobrovoľníci:
Ak by ste chceli počas dňa alebo dvoch hodín pomôcť, napíšte nám prostredníctvom služby Facebook Messenger alebo napíšte nám na info@vodafest.org. Radi by sme vás počuli!

Ak chcete dostávať informácie o čomkoľvek, čo sa týka JARMARK 2018, zapnite Facebook upozornenia alebo si objednajte náš newsletter VodaFest.

Tešíme sa na návštevu v JARMARK / JARMOK 2018!

Tím VodaFest

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny