Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Festival študentského remesla Kežmarok

Festival študentského remesla Kežmarok
Termín: 25.06.2013 - 26.06.2013
Téma: CECHY, SPOLKY a ZDRUŽENIA
Miesto konania: Kežmarok (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kezmarok.com
www.ssos-kezmarok.sk

Popis

Súkromná stredná odborná škola, Kežmarok, Biela voda 2, Vás pozýva na

FESTIVAL ŠTUDENTSKÉHO REMESLA

KEDY: 25. - 26. júna 2013
KDE: Kežmarský hrad
Hlavný program 26.6.2013:

09:00 slávnostné otvorenie a módna prehliadka
10:00 hudobné pásmo z Kremnice
11:00 Barbora Botošová a Bohémiens
13:00 Romathan z Košíc
14:00 Terňi voďi

Programom vás budú sprevádzať: študenti z Kežmarku SSOŠ Biela Voda, SUŠ Slavkovská, SOŠ Kušnierksa a Š. Vojtilla - rezba motorovou pílou, M. Faltin - originálna keramika, P. Gurník - umelecké kováčstvo, Gymnázium Z.J. Mallu z Kremnice, chránená dielňa Lampášik z Rožňavy a iné...

Sprievodný program: ukážky remesiel, kreatívne dielne, ukážky zásahu polície - odboru služobnej kynológie, ukážka zásahu Hasičského a záchranného zboru, expozícia historických nástrojov na nádvorí hradu, jazda na koňoch, "koleso šťastia", maľovanie na tvár....

Súkromná stredná odborná škola, Kežmarok,

Škola bola založená 1.júla 2009, jej zriaďovateľom je Carpe diem, n.o. Súkromná SOŠ v Kežmarku je netradičnou strednou školou so zameraním na výchovu a vzdelávanie v remeslách a službách formou alternatívnych prvkov vo výučbe. Môže sa pochváliť atraktívnymi učebnými odbormi otvorenými na základe mnohoročných skúseností a zaujímavých výsledkov. Pracuje najmä so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) a marginalizovanej rómskej komunity (MRK). Odbory sú dopytovo orientované podľa požiadaviek pracovného trhu a lokality.
Naše ciele

Výučba je humanisticky orientovaná na žiaka so snahou o vytvorenie optimálnych podmienok. Snažíme sa vychádzať z princípov Waldorfskej školy, ktorá kladie dôraz na výchovu umením, na podporenie tvorivosti žiaka, prispôsobenie a vytvorenie podnetného prostredia a hlavne na osobnosť žiaka, jeho procesy vnímania a tvorenia. Pri výbere pedagógov sa opierame o odbornosť, kreativitu, samostatnosť a empatiu k študentom. Učiteľ musí vedieť komunikovať a rešpektovať nielen žiaka, ale aj jeho rodinu a komunitu, zamestnanie musí byť preňho povolaním bez časového horizontu, inak táto práca nemá zmysel ak sa jej pedagóg neodovzdá celý. Hlavným predpokladom úspešnosti je úzka spolupráca s rodinou.
Chceme vyvrátiť tvrdenia, že medzi rómskou mládežou rastie iba kriminalita, analfabetizmus a rasová neznášanlivosť, práve naopak, je tu dostatok schopných mladých nadaných ľudí,ktorí s pomocou a správnym kvalifikovaným vedením dokážu dosiahnuť vynikajúce výsledky.
Svojim žiakom navyše ponúkame bezplatné materiálne zabezpečenie, ochranný odev pre žiakov v prvom ročníku, zošity a výtvarné pomôcky, štipendium prospechové, sociálne,rómske… návštevy kultúrnych a historických miest, divadelných predstavení na Slovensku,prezentáciu remesiel, výučbu jazykov ANJ, RUJ, rómsky jazyk, kultúru a históriu,multikultúrnu výchovu, medzinárodné aktivity a stretnutia so zaujímavými a uznávanými ľuďmi. V neposlednej miere búrame bariéry medzi minoritou a majoritou a predsudkami voči inakosti. Našim krédom je ,,hľadať spôsoby a nie dôvody…”Preto sa snažíme byť školou rodinného typu a čo najviac sa priblížiť našim klientom, prinášať tak spoločnosti vyučených a plnohodnotných mladých ľudí.

Škola zabezpečuje štúdium v študijných odboroch:
2–ročné učebné odbory
3178 F výroba konfekcie
3383 F spracúvanie dreva
3686 F stavebná výroba
4579 F lesná výroba
2752 O výroba úžitkového skla
2478 O strojárska výroba

3-ročné učebné odbory
V remeselnej výrobe:
8541 H umelecký kováč a zámočník
3152 H krajčír
3661 H murár
3672 H kamenár
8557 H umelecký stolár

V službách:
6456 H – kaderník – kaderníčka
6444 H – čašník – servírka

Absolventi 3–ročných učebných odborov môžu v štúdiu nadviazať pokračovaním v nadstavbovom štúdiu
6403 L – podnikanie v remeslách a službách ukončením úplného stredného odborného vzdelania na úrovni ISCED 3A na našej škole.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies