Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Veľkonočné trhy VITAJ, VEĽKÁ NOC 2019 Nová Baňa

Veľkonočné trhy VITAJ, VEĽKÁ NOC 2019 Nová Baňa
Termín: 12.04.2019
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Nová Baňa (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.novabana.sk

Popis

Veľkonočné trhy VITAJ, VEĽKÁ NOC 2018 Nová Baňa

Podujatie sa uskutoční 12. 4. 2019

od 9. 00 – 18. 00 hod. – remeslá – predvádzanie – sála CVČ
od 9. 00 – 18.00 hod. vonkajšie priestory (dvor CVČ) – ostatní predajcovia

V prípade, že predajca má záujem zúčastniť sa uvedenej akcie, je povinný žiadosť včas a správne vyplnenú doručiť spolu so všetkými prílohami v zmysle príslušného zákona, a to najneskôr do 3. 4. 2019. Termín zaslania žiadosti je záväzný, žiadosti po termíne nebudú akceptované!

Adresa na zasielanie žiadostí: Mestský úrad, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa.

Žiadosť o povolenie na predaj je dostupná v priložených súboroch www.novabana.sk spolu s požadovanými prílohami a predajcovia sú povinní ju v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaslať podpísanú v listinnej podobe (t. j. poslať poštou), inak sa považuje za nedoručenú!

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny