Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Deň Spišskej Soboty - 14. ročník súťaže o putovný spišskosobotský kotlík vo varení gulášu

Deň Spišskej Soboty - 14. ročník súťaže o putovný spišskosobotský kotlík  vo varení gulášu
Termín: 18.05.2019
Téma: DNI OBCE a MESTA | VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Poprad-Spišská Sobota (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.visitpoprad.sk

Popis

Organizačné pokyny Dňa Spišskej Soboty a XIV. ročníka
súťaže o putovný spišskosobotský kotlík vo varení gulášu dňa 18.5.2019
• Deň Spišskej Soboty organizujú Priatelia Spišskej Soboty a Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota pod záštitou primátora Mesta Poprad za účelom zábavy a recesie pre obyvateľov Spišskej Soboty a zvyšok sveta.
• Uskutoční sa dňa 18.5.2019 v parku a na priľahlých priestoroch na Sobotskom námestí v Spišskej Sobote. Prístup na námestie bude možný od Popradu a od Matejoviec. Od 7,30 hodiny bude doprava čiastočne regulovaná a obmedzená.
• Najneskôr o 8,30 hodiny musia všetky motorové vozidla opustiť tzv „zimušnu“ stranu námestia smerom na juh od parku a „letučšnú“ stranu námestia severne od parku /mestskú komunikáciu ktorá v tej časti bude celý deň uzatvorená/.
• Súťaže sa môžu zúčastniť jedno až päťčlenné domáce i medzinárodné družstva.
• Súťažné družstvá sa môžu na súťaž prihlásiť na mob. 0905745773 u Viliama Kocúna a na 0948013627 u predsedu DHZ Jána Žabku, alebo mailom na adrese viliam@archivovanie.sk. najneskôr do 16.5.2019 do 18,00 hod. Ak bude prihlásených veľa súťažiacich, organizačný výbor si vyhradzuje právo zastaviť prihlasovanie pred týmto termínom.
• Príchod súťažných družstiev na námestie je po 7,30 hodine
• Registrácia družstiev bude dňa 17.5.2019 v čase od 12,00 – 17,00 na Sobotskom nám. 1748/46 v Sp. Sobote.
• Priestor na varenie gulášu jednotlivým družstvám bude stanovený organizátormi.
• Zápisné na súťaž činí 10,00 EUR za jedno družstvo. Veliteľ družstva je povinný zložiť zápisné pri registrácií družstva.
• Začiatok súťaže je o 9:00 hod. Začiatok súťaže sa ohlási znelkou. Zaznie slávnostný pochod vlajkonosičov a za znenia slovenskej hymny bude na žrď vztýčená slovenská zástava.
• Všetky suroviny a ingrediencie potrebné na varenie gulášu ako i kotol s kotlinou a všetko potrebné náradie k vareniu gulášu a tiež stoly a stoličky si zabezpečia súťažné družstvá samé a na svoje náklady a nebezpečenstvo.
• Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskej Sobote zabezpečí pre súťažiacich studenú pitnú vodu, palivové drevo, igelitové vrecia na odpad a odvoz smetí.
• Súťažné družstvá sú povinné po skončení súťaže odniesť vrecia z odpadkami na hasičský dvor na miesto pre to určené.
• Návštevníci Dňa Spišskej Soboty /mimo členov súťažných družstiev/ sú povinní zaplatiť mýtne za prechod Spišskou Sobotou vo výške 2,– €.
• Guláš musí byť dovarený 18.5.2019 do 12,30 hod.
• Guláš sa bude divákom podávať na základe stravných lístkov vydaných Dobrovoľným hasičským zborom za cenu 2,50 Eur. Komu sa to zdá veľa nech nekupuje, ale nech si donesie so sebou chlieb s lekvárom. S odkúpeným stravným lístkom divák dostane i umelohmotnú misku a lyžicu. Po skončení súťaže dostane súťažiaci od DHZ 2,00 Eur za jeden odovzdaný stravný lístok. Vyúčtovanie stravných lístkov zo strany súťažiacich voči DHZ Spišská Sobota sa musí vykonať najneskôr do 16,00 hod.
• Súťažiť sa bude o dve ceny :
- o divácku cenu
- o Putovný spišskosobotský kotlík.
• Dňa 19.5.2019 v čase od 13,30 – 14,30 hod. prebehne vyhodnotenie súťaže formou dražby o hlavnú cenu t.j. Putovný spišskosobotský kotlík
• Dňa 26.5.2018 v čase od 15,00 – 16,00 hod. prebehne vyhodnotenie diváckej ceny.
• V čase 16,00 – 21,00 hod. bude na námestí prebiehať Spišskosobotské repete – gala program hitov a hviezd šlágrov /Robo Kazík, Eva Máziková/.
• Sprievodný program - detské atrakcie, ukážka hasičského zásahu starou a novou technikou, minitrh, výstava veteránov.
Pravidlá XIV. ročníka
súťaže o Putovný spišskosobotský kotlík vo varení guláša
dňa 18.5.2019.
1. Súťaže sa môžu zúčastniť jedno až päťčlenné družstva, na svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom veliteľ družstva musí byť plnoletý a musí prehlásiť, že pristupuje k pravidlám súťaže a organizačným pokynom. Veliteľ družstva zodpovedá za správanie a činnosť všetkých svojich členov a svojich hostí.
2. Súťažné družstvá súťažia pod zvoleným menom družstva.
3. Všetky suroviny a ingrediencie potrebné na varenie guláša ako i kotol, stoly, lavice a všetko potrebné náradie k vareniu guláša si zabezpečia súťažné družstvá samé, na svoje náklady a nebezpečenstvo. Organizátori súťaže zabezpečia studenú pitnú vodu, palivové drevo a vrecia na odpad. Súťažiacim sa zakazuje počas súťaže používať pivné sety zabezpečené organizátormi.
4. Po skončení súťaže zabezpečí veliteľ družstva odsun smetí na hasičský dvor na miesto na to určené.
5. Pri súťaži možno použiť len kotol s kotlinou. Nie je možné používať kotol pri ktorom by bol oheň voľne na zemi.
6. Množstvo vareného guláša nie je limitované. Jedinou podmienkou je aby bol guláš varený na mieste pretekov zo surového mäsa.
7. Do 9,00 hod. môžu družstvá vykonávať akúkoľvek „neohňovú“ prípravu pre varenie guláša. Do 9,00 hod. nesmie pod kotlami horieť oheň.
8. Začiatok súťaže je o 9:00 hod. po registrácií súťažiacich a zaplatení zápisného Začiatok súťaže bude oznámený znelkou. Potom zaznie slávnostný pochod vlajkonosičov a za zvuku slovenskej hymny bude na žrď vztýčená slovenská zástava. Po tomto akte bude vyhlásený začiatok súťaže. Ohne pod kotlami súťažiacich zapáli víťaz XIII. ročníka.
9. Súťažiť sa bude o dve ceny :
- o divácku cenu
- o Putovný spišskosobotský kotlík.
10. Divácku cenu získa ten, kto dostane od divákov najviac certifikátov za najlepšie uvarený guláš. Divácka cena zostáva majetkom víťazného súťažiaceho družstva.
11. Certifikát za najlepšie uvarený guláš, môže udeliť ktorýkoľvek divák ktorémukoľvek družstvu po zaplatení poplatku 5,00 EUR usporiadateľom súťaže. Vôbec sa nevylučuje možnosť udeliť si vlastný certifikát.
12. Certifikát po zaplatení poplatku vystaví usporiadateľ súťaže a certifikát bude ihneď odovzdaný príslušnému súťažiacemu družstvu.
13. Hlavná cena , t.j. Putovný spišskosobotský kotlík sa bude dražiť.
14. Hlavnú cenu, t.j. Putovný spišskosobotský kotlík získa ten, kto v dražbe za prvé miesto ponúkne a okamžite po dražbe zaplatí najvyššiu cenu.
15. Putovný spišskosobotský kotlík nemôže byť majetkom súťažného družstva, alebo jeho členov a ani po dražbe sa ich majetkom nestane.
16. Výkričná cena na získanie Putovného spišskosobotského kotlíka je 1,00 Euro, pričom prihadzovať sa môže minimálne po jednom eure. Pokiaľ po druhom vyzvaní nikto neprihodí, oznámi licitátor ešte raz posledné navýšenie, a priklepne cenu víťaznému družstvu. Komu je priklepnuté posledné navýšenie a zaplatí vydraženú cenu, je víťazom súťaže o Putovný spišskosobotský kotlík.
17. Výnos z dražby hlavnej ceny t.j. Putovného spišskosobotského kotlíka ako aj výnos z udeľovania certifikátov je príjem pre Dobrovoľný hasičský zbor Sp. Sobota, na rozvoj jeho činnosti.
18. Slovenské družstvo, ktoré získa Putovný spišskosobotský kotlík ma právo jeho držby do 20.4.2020, kedy je povinné tento Putovný spišskosobotský kotlík vrátiť Dobrovoľnému hasičskému zboru Spišská Sobota večer o 18,00 hod. v jeho sídle pre ďalšiu súťaž a to pod sankciou 4 700,00 EUR v prípade nevrátenia, alebo straty Putovného spišskosobotského kotlíka.
19. Spišskosobotský kotlík sa nesmie vyviesť mimo územia Slovenskej republiky. XV. ročník súťaže sa uskutoční v máji 2020 /bude spresnené/.
20. Ak získa spišskosobotský kotlík zahraničné družstvo, ktorého veliteľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt jeho správu a držbu bude vykonávať Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota.
21. Družstvo ktoré získa Putovný spišskosobotský kotlík má právo, aby meno veliteľa družstva a jeho členov bolo zvečnené na podstavci kotlíka aj s výškou ceny vydraženia v EUR a Sk
22. Prísne sa zakazuje vylievať zvyšky gulášu z kotlov v priestoroch námestia.
23. Prísne sa zakazuje čistiť kotle po skončení súťaže v priestoroch parku, ako i celého námestia.
24. Tieto pravidlá môže meniť akýmkoľvek spôsobom a v ktoromkoľvek okamihu počas súťaže predseda Dobrovoľného hasičského zboru Spišská Sobota Ján Žabka. Na zmenu pravidiel sa nevyžaduje žiadna osobitná forma rozhodnutia ako ani jej odôvodnenie zo strany predsedu Dobrovoľného hasičského zboru Spišská Sobota.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies