Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Tradičný bánovský jarmok 2023 Bánovce nad Bebravou

Tradičný bánovský jarmok 2023 Bánovce nad Bebravou
Termín: 13.10.2023 - 14.10.2023
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Bánovce nad Bebravou (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.jarmok.kulturabn.sk

Popis

Tradičný bánovský jarmok 2023 Bánovce nad Bebravou

Predbežný termín 13. - 14.10.2023

Informácie pre záujemcov o predaj na Tradičnom bánovskom jarmoku 2023
Tradičný bánovský jarmok sa uskutoční v dňoch od 13.10.2023 do 14.10.2023 v centre mesta Bánovce nad Bebravou.

Online registrácia predajného miesta: Klikni tu

Cenník a prihlášku na stiahnutie nájdete nižšie.
Prihlášku je možné zaslať poštou na adresu Mestského kultúrneho strediska, J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou, elektronicky vyplnením prihlasovacieho formuláru na www.jarmok.kulturabn.sk, e-mailom na adresu uvedenú v prihláške alebo podať osobne.
Po podaní Záväznej prihlášky budú všetkým záujemcom zaslané zálohové faktúry na úhradu nájomného za predajné miesto a ďalšie pokyny. Výška poplatku je stanovená na základe predávaného sortimentu podľa cenníka. Faktúru je potrebné uhradiť do termínu splatnosti. Pri nedodržaní termínu splatnosti bude miesto posunuté ďalšiemu záujemcovi. Neúplne vyplnená prihláška nebude akceptovaná.
Priebeh jarmoku sa bude riadiť Všeobecne záväzným nariadením mesta Bánovce nad Bebravou č. 34/1998.
Predávajúci je povinný mať doklad oprávňujúci k podnikaniu, preukaz totožnosti a ak to vyžaduje charakter predávaného sortimentu (potravinársky sortiment), predávajúci musí mať posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia z miesta bydliska, zdravotný preukaz a doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov.

U P O Z O R N E N I E

Od 1. 1. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V zmysle § 3 ods. 1 citovaného zákona je predávajúci povinný pri podaní žiadosti na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložiť čestné vyhlásenie, s uvedením ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. Ak predávajúci požadované dokumenty nepredloží, MsKS spol. s r.o. povolenie na predaj nevydá. V prípade, že predávajúci bude počas predaja používať viac elektronických pokladníc, je potrebné doložiť fotokópiu z každej knihy elektronickej registračnej pokladnice.

Kontakt
Mestské kultúrne stredisko,
J. Matušku 766/19,
957 01 Bánovce nad Bebravou

Tel: 038/760 30 16
Mobil: 0948 274743
e-mail: info@kulturabn.sk

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies