Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Was a Slovak ever the king of Madagascar? / Bol niekedy Slovák kráľom Madagaskaru? London 2020

Was a Slovak ever the king of Madagascar? / Bol niekedy Slovák kráľom Madagaskaru? London 2020
Termín: 26.02.2020
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: London, United Kingdom, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.bcsa.co.uk
www.eventbrite.co.uk/e/was-a-slovak-ever-the-king-of-madagascar-tickets-86697589825

Popis

Was a Slovak ever the king of Madagascar? / Bol niekedy Slovák kráľom Madagaskaru? London 2020

- Organiser:
British Czech and Slovak Association
- Date And Time:
Wed, 26 February 2020
18:30 – 21:00 GMT
- Location:
Embassy of the Slovak Republic
25 Kensington Palace Gardens
London
W8 4QY
United Kingdom

The event takes place on the occasion of the 230th anniversary of the publication of "Memories and Roads" by Móric Beňovský at Nicholson Publishing House in London.

Moric Benovsky was an 18th century adventurer born in Vrbové in what is now Slovakia where he is considered a national hero.

About this Event
Moric Benovsky was an 18th century adventurer born in Vrbové in what is now Slovakia where he is considered a national hero, as well as in Hungary and Poland.

Móric Beňovský was a Slovak traveler, discoverer, researcher, writer, King of Madagascar, Colonel of the French Army, Commander of the Polish Army, Earl of Hungary and Austrian soldier. He was the first European to sail in the North Pacific seven years before James Cook.

In his monographs (published posthumously in London in 1790) he claims to have been elected King of Madagascar, where he is still named after several streets in the capital.

As far as Madagascar is concerned, the local population respected Móric Beňovský because of his attitude and the protection of the indigenous population from slavers. Indigenous people loved him so much that three local tribes entrusted him over the northeastern part of Madagascar. They called it anpanjakabé (apansakabé) which means the king of kings.
Móric Beňovský contributed to the unification of Madagascar tribes, which in 1787 united.

The Slovak Society (Moric Benovsky Association) is dedicated to its memory and made a film (with English subtitles) about this important character, which will be screened as the first part of the evening. We are grateful for their contribution.

This will be followed by a discussion led by Andrew Drummond who became so intrigued by this mysterious character that he has written a biography about Benovsky; The Intriguing Life and Ignominious Death of Maurice Benyovszky was published by Routledge in 2017. He has kindly agreed to travel from Edinburgh to be with us.
------------------------------------------------------------
Bol niekedy Slovák kráľom Madagaskaru?

- Organizátor: Britská česká a slovenská asociácia
- Dátum a čas: Streda, 26. februára 2020 o 18:30 – 21:00 GMT
- Miesto konania podujatia: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne, 25 Kensington Palace Gardens, London, W8 4QY, United Kingdom

Podujatie sa koná pri príležitosti 230. výročia vydania knihy „Spomienky a cesty“ od Mórica Beňovského vo vydavateľstve Nicholson v Londýne.

Moric Benovsky bol dobrodruh 18. storočia narodený vo Vrbovom na dnešnom Slovensku, kde je považovaný za národného hrdinu.

O tejto udalosti
Moric Benovsky bol dobrodruh 18. storočia narodený vo Vrbovom na dnešnom Slovensku, kde je považovaný za národného hrdinu, ako aj v Maďarsku a Poľsku.

Móric Beňovský bol slovenský cestovateľ, objaviteľ, výskumník, spisovateľ, kráľ Madagaskaru, plukovník francúzskej armády, veliteľ poľskej armády, uhorský gróf a rakúsky vojak. Bol prvý Európan, ktorý sa plavil v severnom Tichom oceáne sedem rokov pred Jamesom Cookom.

Čo sa týka Madagaskaru, miestne obyvateľstvo si Mórica Beňovského vážilo kvôli jeho prístupu a ochrane domorodého obyvateľstva pred otrokármi. Domáci ľud si ho obľúbil natoľko, že mu tri miestne kmene zverili vládu nad severovýchodnou časťou ostrova Madagaskar. Nazvali ho anpanjakabé (apansakabé) čo v preklade znamená kráľ kráľov.
Móric Beňovský sa pričinil k zjednoteniu madagaskarských kmeňov, ktoré sa v roku 1787 zjednotili.

Vo svojich monografiách (uverejnených posmrtne v roku 1790 v Londýne) tvrdí, že bol zvolený za kráľa Madagaskaru, kde je po ňom stále jeho menom pomenovaných viacero ulíc v hlavnom meste.

Slovenská spoločnosť (Zdruzenie Morica Benovského) sa venuje svojej pamäti a vytvorila film (s anglickými titulkami) o tejto významnej postave, ktorý bude premietaný ako prvá časť večera. Sme vďační za ich príspevok.

Po ňom bude nasledovať diskusia pod vedením Andrewa Drummonda, ktorého tak záhadná postava natoľko zaujala, že napísal životopis o Benovskom; Routledge vydal v roku 2017 vydavateľstvo The Life a Ignominious Death of Maurice Benyovszky. Láskavo súhlasil, že bude s nami cestovať z Edinburghu.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies