Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Krehká krása Batizoviec 2020 Batizovce

Krehká krása Batizoviec 2020 Batizovce
Termín: 05.04.2020
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Batizovce (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.obecbatizovce.sk

Popis

Krehká krása Batizoviec 2020 Batizovce

Krehká krása Batizoviec - 2020 Podtatranské osvetové stredisko v Poprade, pripravuje v spolupráci s obcou Batizovce ďalší ročník už tradičnej výstavy / súťaže v zdobení veľkonočných vajičok. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 5. apríla 2020 od 14.00 hod. Pripravený bude aj kultúrny program. Výstava bude sprístupnená v týždni od 30.03. - do 05.04.2020. O podrobnostiach Vás budeme včas informovať. Nižšie nájdete propozície k súťaži a v priloženom PDF súbore aj prihlášku pre súťažiacich.

P R O P O Z Í C I E S Ú Ť A Ž E

„Krehká krása Batizoviec„ / „ Gúľaj sa vajíčko...“/ 2020
Hlavný organizátor: Podtatranské osvetové stredisko v Poprade
Spoluorganizátor: Obec Batizovce

Dátum súťaže: 05. apríla 2020
Miesto súťaže: Kultúrny dom Batizovce

Uzávierka súťaže: 18. marca 2020


Cieľ súťaže:

Cieľom súťaže spojenej s výstavou, predvádzaním a sprievodným programom je podnietiť tvorivú aktivitu a fantáziu ľudových umelcov – tvorcov kraslíc, uchovať zvyky a tradície. Súťaž má umožniť vzájomnú konfrontáciu tvorivých výsledkov jednotlivých autorov.

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môžu zúčastniť tvorcovia kraslíc z celého Slovenska i zahraničia.

Súťažné práce sa sústreďujú na Podtatranskom osvetovom stredisku v Poprade, Sobotské námestie č. 1738/22, 058 01 Poprad. / t.č. 052/ 77 22 466 , email:osvetapp@stonline.sk /

Súťažiaci môžu svoje práce doniesť aj na Obecný úrad v Batizovciach – č.t. 052/7756312.

Najmenší počet kraslíc je 5 kusov z jedného druhu techniky.

Každý autor doručí svoje práce v osobitnom obale.

Obal musí byť opatrený údajmi s uvedením mena, priezviska, adresy autora.

K zásielke priložte čitateľne vyplnenú prihlášku.

Počas výstavy je možný predaj vlastných kraslíc.

Výstava bude sprístupnená v KD Batizovce od 30.03.- 05.04.2020

05. apríla 2020 /nedeľa/ o 14.00 hod. – oficiálna časť podujatia a vyhodnotenie súťaže v KD Batizovce.

Hodnotenie súťaže:

Porotu menuje riaditeľ POS Poprad.

Práce budú hodnotené vo vekovej kategórii do 15 rokov a
od 15 rokov
podľa techniky zdobenia kraslíc:

1. kategória – vyškrabávané techniky
2. kategória – ostatné techniky

Záväzná prihláška je zároveň pozvánkou na súťaž spojenú s vyhodnotením, ktorá sa uskutoční 05. apríla 2020
PaedDr. Peter Šuca riaditeľ POS Poprad

Vybavuje: oddelenie ZUČ POS

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny