Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NOVÉ - - - 1. Komárňanské vojenské hostiny 2021 – súťaž vo varení jedál z 19. storočia na otvorenom ohni

NOVÉ - - - 1. Komárňanské vojenské hostiny 2021 – súťaž vo varení jedál z 19. storočia na otvorenom ohni
Termín: 29.08.2021
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Komárno (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.komarno.sk
pevnost.komarno.eu

Popis

NOVÉ - - - 1. Komárňanské vojenské hostiny 2021 – súťaž vo varení jedál z 19. storočia na otvorenom ohni

Propozície súťaže

POVAHA A ÚČEL SÚŤAŽE
Pro Castello Comaromiensi n.o. a Vojenské kultúrne stredisko Monoštorská pevnosť organizuje nové, v budúcnosti každoročne sa opakujúce podujatie, ktorého realizovanie podporuje Fond malých projektov pre západný región Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko – vyhlásený Európskym zoskupením územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným. Projekt č. SKHU/WETA/1901/4.1./320 nesie veľavravný názov „Komárňanské vojenské hostiny – prezentácie bojovej techniky a gastronómie z obdobia 1848/49”.

Ciele súťaže a projektu:

poskytnúť čo najviac príležitostí na stretnutie občanom oboch miest
rozšíriť systém cezhraničných obchodných a občianskych vzťahov, čo napomáha rozvoju nových, na viacerých úrovniach spolupracujúcich spoločenstiev,
posilniť cezhraničnú spoluprácu a zvýšiť záujem o cezhraničné aktivity medzi obyvateľmi,
zblížiť etnické skupiny a zlepšovať kvalitu dvojjazyčnosti,
posilniť turizmus.


AKO VZNIKOL NÁPAD A POMENOVANIE SÚŤAŽE
Mór Jókai vo svojom poviedkovom cykle „Revolučné a bitkové obrazy” podrobne píše o tom, že keď sa v apríli 1849 stal veliteľom Komárňanskej pevnosti generálmajor Richard Guyon, jeho prvou úlohou bolo upevniť bojového ducha obrancov pevnosti. Tento cieľ dosiahol odvážnym spôsobom: pohostil Komárňanov na hradbách Starej pevnosti, pričom nepriateľ na nich neustále strieľal s delami. Na pamiatku tejto netradičnej hostiny organizujeme prezentácie a súťaže jedál konzumovaných v 19. storočí, ktoré spojíme s ukážkou historickej bojovej scény z rokov 1848-49.

TERMÍN A MIESTO SÚŤAŽE
Nádvorie Starej pevnosti v Komárne (GPS: 47 ° 45’09,6 “N 18 ° 08’09,4” E)

29. august 2021 od 8,00 do 16,00 hod.

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
Pro Castello Comaromiensi n.o.

Nám. gen. Klapku 1/1, 945 01 Komárno

IČO: 36096920

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY
– súťaží sa v dvoch kategóriách :

– Kategória „A“ – amatérske družstvá z Maďarska a zo Slovenska: 3 – 8 členné skupiny súkromných osôb, firiem, inštitúcií, rôznych organizácií atď.

– Kategória „P“ – profesionálne družstvá z Maďarska a zo Slovenska: 3 – 8 členné skupiny pracovníkov reštaurácií, školských alebo iných kuchýň atď.

– Na prihláške do súťaže sa uvedie názov družstva, resp. názov organizácie, ktorú zastupujú.

– Štartovné: účasť na podujatí je zdarma

– Prihlášky na mieste nemôžeme akceptovať

– Účasť v súťaži je podmienená súhlasom s podmienkami súťaže a vrátením podpísanej prihlášky.

Prihlášky je potrebné zaslať elektronicky na adresu procastello@komarno.sk, alebo osobne doručiť na Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a pamiatok MsÚ Komárno (Dôstojnícky pavilón, strana pri detskom parku).Uzávierka prihlášok: 25. augusta 2021 o 12.00 hod.

PRIEBEH SÚŤAŽE
– Súťažiť je možné s akýmkoľvek jedlom pripraveným na otvorenom ohni a konzumovaným (aj) v 19. storočí

– Jedno družstvo môže súťažiť s niekoľkými druhmi na mieste pripravených jedál

– Na súťaži sa môže zúčastniť max. 30 družstiev, v prípade viacerých prihlásených je rozhodujúce poradie prihlásenia sa

– Organizátori poskytnú prvým 15 prihláseným družstvám 1 3x3m stan, 2 pivné súpravy (2 stoly, 4 lavičky), 1 20-litrový kotlík so stojanom, 20 jednorazových riadov a pohárov a palivové drevo

– Ostatné družstvá okrem jednorazového riadu veci uvedené v predchádzajúcom bode si musia zabezpečiť samostatne

– Studenú pitnú vodu zabezpečí organizátor

– Suroviny, korenie, jedlo podávané porote, dekoráciu a ďalšie potrebné vybavenie si každý tím zabezpečí podľa vlastného uváženia.

– Používanie šatky/šiltovky a rúška počas súťaže je povinné!

– Družstvá musia preukázať pokladničný blok, resp. faktúru o použitých surovinách, ktoré sú povinní predložiť pri registrácii a uschovať až do konca pretekov. Účty môže kontrolovať aj regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo daňový úrad.

– Pripravené jedlá je zakázané predávať, ale ochutnávka je povolená

– Žiadame družstvá, aby po skončení súťaže odovzdali recept pripraveného jedla pre 4 osoby do neskôr pripravovanej zbierky receptov.

HODNOTENIE A OCENENIE SÚŤAŽE
– Družstvá budú hodnotené porotou zloženou z profesionálov

– Kritériá hodnotenia:

Chuť pripravovaného jedla, dodržanie dobovej receptúry (prvá polovica 19. storočia), jedinečnosť podávania, vzhľad družstva, atmosféra pri varení, atď.

– Čas a miesto vyhlásenia výsledkov: Veľké nádvorie Starej pevnosti, cca. 13,30 hod

– o 13.00 hod. musia byť na určenom mieste k dispozícii 2 až 3 porcie (približne 10 až 15 dkg) jedla potrebné pre porotu na vyhodnotenie. Taniere a príbory potrebné pre porotu poskytujú organizátori, povolené je však aj použitie vlastného vybavenia.

– Zúčastnené družstvá budú obdarované pamätným listom. Víťazi 1. až 3. miesta v oboch kategóriách získajú vecnú odmenu. Porota má právo udeliť družstvám aj mimoriadnu cenu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
– Každé družstvo a jeho členovia sa zúčastňujú súťaže na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za žiadne nehody, ku ktorým dôjde počas pretekov.

– Všetci členovia družstiev sú povinní dodržiavať hygienické predpisy pri varení, základné pravidlá pre prevenciu úrazov a požiarnej bezpečnosti a bezpečnostné pokyny organizátora.

– Družstvá zodpovedajú za škody spôsobené na území Starej pevnosti.

– Príchod do Starej pevnosti a obsadenie miesta je možné od 08,00hod. Automobily musia nádvorie Starej pevnosti opustiť do 9,45 hod. Parkovanie je zabezpečené v areáli pred pevnosťou.

– Vstup je možný z Elektrárenskej cesty (GPS: 47 ° 45’09,6 “N 18 ° 08’09,4” E)

– Vstup do Starej pevnosti a odchod autom je možný po ukážke dobovej vojnovej bitky, od 16.00. Každý účastník je povinný

Pozývame Vás na 1. Komárňanské vojenské hostiny - Súťaž vo varení jedál z 19. storočia na otvorenom ohni spojenú s ukážkou z vojenského života v rokoch 1848/49 do Starej pevnosti v Komárne.
Čakáme Vás s týmto programom:
10:00 Súťaž vo varení jedál 19. storočia na otvorenom ohni
10:00 – 16:00 Tvorivé dielne
11:00 Janko a Marienka – predstavenie bábkového divadla KL Szinház Győr v maďarskom jazyku
13:00 Príchod husárov a pešiakov z obdobia 1848/49 do Starej pevnosti
14:00 Ukážky z vojenského života
15:00 Bojová ukážka z obdobia 1848/49
Mimo program:
11:30 Sprievod vojsk z obdobia 1848/49 na Palatínovej ulici
12:00 Slávnostné kladenie vencov k soche generála Klapku na Námestí gen. Klapku
Vstup je zadarmo cez bránu na Elektrárenskej ceste.
Počet účastníkov podujatia je limitovaný v počte 1000 osôb.
*****************************************************************************************
Meghívjuk Önöket a komáromi Öregvárba az 1. Komáromi Ostromlakomára - 19. századi szabadtűzi ételek főzőversenyére, összekötve az 1848/49-es hadászati bemutatóval.
A program következő:
10:00 19. századi szabadtűzi ételek főzőversenye
10:00 – 16:00 Kézműves foglalkozások
11:00 Jancsi és Juliska – bábjáték a győri KL Színház előadásában
13:00 A hagyományőrző katonák bevonulása az Öregvárba
14:00 Alaki és harcászati bemutatók
15:00 1848/49-es csatabemutató
Programon kívül:
11:30 1848/49-es hagyományőrző katonák felvonulása a Nádor utcán
12:00 Klapka György honvédtábornok szobrának koszorúzása a Klapka téren
Belépés ingyenes a Villanytelepi úti kapun keresztül.
Az esemény résztvevőinek száma 1000 főre korlátozódik. Zobraziť menej opustiť areál Starej pevnosti do 17,30 hod.

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny