Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Regionálna výstava vín 2023 Radošovce

Regionálna výstava vín 2023 Radošovce
Termín: 09.04.2023 - 10.04.2023
Téma: VINOBRANIE a VÍNO
Miesto konania: Radošovce (SR - Trnavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.vinspol.sk

Popis

Regionálna výstava vín 2023 Radošovce

Termín: 9. 4. O 13:00 – 10. 4. O 2:00

Podujatie, ktoré usporadúva Martin Felix Mikula
Radošovce, Skalica

Vinohradnícky spolok Radošovce organizuje Regionálnu výstavu vín, ktorá sa uskutoční dňa 9. apríla 2023 v kultúrnom dome Radošovce.

Poslanie a cieľ výstavy:
- Prezentácia, porovnanie a zhodnotenie vín zo Skalického vinohradníckeho regiónu a vín z priľahlých oblastí Moravy a Malokarpatskej oblasti.
- Sprostredkovanie neformálneho stretnutia odbornej a širokej laickej verejnosti, výmena skúseností a poznatkov z vinárskeho oboru.
- Podporenie domácej výroby čo najkvalitnejších vín v súčasných trendoch rozvoja vinárstva.
- Rozvíjanie priateľských vzťahov medzi vinármi a propagácia spotreby kvalitných vín medzi
obyvateľmi.
Súťažné podmienky:
- Výstavy sa so svojimi vínami môžu zúčastniť všetci výrobcovia vín právnické i fyzické osoby, ktoré splnia podmienky tohto štatútu.
- Vína musia zodpovedať STN a musia byť vyrobené v súlade s platným zákonom č. 313/2009 Z.Z. o vinohradníctve a vinárstve.
- Jedna vzorka prihláseného vína obsahuje 3 fľaše o objeme 0,75l (okrem špeciálnych vín). Víno bude označené týmito údajmi:
Meno a adresa vystavovateľa
Názov odrody/značka
Ročník vína, prípadne prívlastok vína napr. kab., nz., vh...
- Dodané vzorky vín sa stávajú majetkom usporiadateľa.
Hodnotenie vína:
- Hodnotenie vína bude vykonané 26.03.2023 v KD Radošovce so začiatkom o 9:30 hodine.
- Vína budú hodnotené anonymne v kategóriách biele a červené odrodové alebo ich určené prípadne neurčené zmesi/cuvée.
- Hodnotenie bude vykonané 100 bodovým systémom a spracované do katalógu výstavy.
81 – 85 bodov – strieborná medaila 86 bodov a viac – zlatá medaila
Ocenenia Regionálnej výstavy vín Radošovce 2023
Každé víno môže získať iba jednu hlavnú cenu.
Šampión bielych vín – vyberie subkomisia na biele vína spomedzi vín, ktoré vybrali jednotlivé hodnotiace komisie.
Šampión červených vín – vyberie subkomisia na červené vína spomedzi vín, ktoré vybrali jednotlivé hodnotiace komisie.
Šampión ružových vín – vyberie komisia (alebo komisie) špecializovaná na ružové vína. Šampión ovocných vín – vyberie komisia (alebo komisie) špecializovaná na ovocné vína. Šampión PIWI odrôd – vyberie komisia (alebo komisie) špecializovaná na interšpecifické odrody. Šampión odrody/cuvée – najlepšie víno z odrody/cuvée, ktoré vyberú jednotlivé komisie. Najlepšia kolekcia vín - Cena primátora mesta Holíč PhDr. Zdenka Čambala – najvyššie hodnotených 5 hroznových vín od jedného vystavovateľa.
Najlepšie víno z Radošoviec - Cena starostky obce Radošovce Bc. Ivety Matúšovej
- víno súťažiaceho z Radošoviec s najvyšším bodovým ziskom (okrem vín, ktoré získali niektorú
z predchádzajúcich cien) - vyberie výstavný výbor na základe odovzdaných degustačných hárkov od jednotlivých komisií. V prípade rovnakého počtu bodov, rozhoduje anonymne starostka obce. Diplom za zlatú medailu získavajú všetky vína hodnotené 86 bodov a viac.
Ostatné podmienky:
- Organizačný výbor si vyhradzuje právo vyradiť víno, ktoré nespĺňa podmienky tohto štatútu
zo súťaže.
- Vystavovatelia odmenení vecnou cenou dodajú za úhradu 3 fľaše á 0,75l víťaznej vzorky
pre zabezpečenie dostatku tejto vzorky počas trvania výstavy.
- Vystavovateľ, ktorý získa zlatú/striebornú medailu, môže si od Vinohradníckeho spolku
Radošovce odkúpiť zlatú/striebornú známku na fľašu.
Organizácia výstavy:
- Rozvoz fliaš (pre organizácie)
- Zvoz vzoriek
- Degustácia vín
- Výstava vín
- Slávnostné odovzdanie cien
4.03.2023 (alebo po osobnej dohode) 18.-22.03.2023 (alebo po osobnej dohode)
Vystavovatelia, ktorí poskytnú na výstavu:
- 2 vzorky dostanú zadarmo katalóg výstavy
- 4 vzorky dostanú katalóg a degustačný pohárik
- 6 a viac vzoriek dostanú čestnú vstupenku, katalóg a pohárik
26.03.2023 9.04.2023
o 9:30 hodine v KD Radošovce o 13:00 hodine v KD Radošovce
o 15:00 hodine
Kontaktné osoby:
S pozdravom
Mgr. Viktor Greč +421 905 292 868 Mikula Marián +421 944 915 537
Pavol Kolínek +421 908 754 717
viktor.grec@gfk.com mikinanna@gmail.com
kolinci@post.sk

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny