Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Paleta Márie Medveckej - „Mária Medvecká - maliarka Oravy“ Tvrdošín 2014 - 9. ročník

Paleta Márie Medveckej - „Mária Medvecká - maliarka Oravy“  Tvrdošín  2014 - 9. ročník
Termín: 06.10.2014 - 09.10.2014
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Tvrdošín (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.tvrdosin.sk

Popis

Paleta Márie Medveckej - „Mária Medvecká - maliarka Oravy“.

Mesto Tvrdošín a MO Matice slovenskej vyhlasuje 9. ročník výtvarnej súťaţe „ PALETA MÁRIE MEDVECKEJ“ pre ţiakov základných škôl, stredných škôl a dospelých. Keďţe rok 2014 je venovaný nedoţitému 100-mu výročiu narodenia akad. maliarky Márie Medveckej, téma na rok 2014 je :
Paleta Márie Medveckej - „Mária Medvecká- - maliarka Oravy“.
Zúčastniť sa jej môţu obyvatelia Tvrdošína alebo ţiaci ZŠ, SŠ, ZUŠ a študenti študujúci v Tvrdošíne.

Cieľ súťaže: Cieľom súťaţe je podnietiť ţiakov základných a stredných škôl k rozvoju tvorivosti, vyjadreniu vzťahu k mestu Tvrdošín. Zámerom vyhlasovateľa je dať túto šancu aj dospelým, ktorí môţu predstaviť verejnosti svoj výtvarný prejav.

Výtvarná súťaž - Paleta M. Medveckej
Žiaci ZŠ súťažia v 4 vekových kategóriách:
I. kategória (ţiaci 1. a 2. ročníka),
II. kategória (ţiaci 3. a 4. ročníka),
III. kategória (ţiaci 5. a 6. ročníka),
IV. kategória (ţiaci 7. 8. a 9. ročníka).
Žiaci ZUŠ súťažia v 3 vekových kategóriách:
V. kategória (ţiaci od 5- 9 rokov),
VI. kategória (ţiaci od 10 do 15 rokov).
Ţiaci stredných škôl súťaţia v VII. kategórii
( študenti od 16 do 18 rokov).
Dospelí súťažia v VIII. kategórii.
Autor môţe poslať do súťaţe najviac 2 práce vo voľných výtvarných ţánroch – kresba, grafika, maľba, plastika. Kaţdá práca bude podpísaná (meno, priezvisko, škola trieda, vek).

Vyhlásenie súťaže: 1. marec 2014.
Termín uzávierky a vyhodnotenie:
Uzávierka prác súťaţe „PALETA MÁRIE MEDVECKEJ“ bude 25. septembra 2014. Práce je potrebné doručiť do MsKS Medvedzie, kde budú vyhodnotené.

Vernisáž výstavy najlepších súťažných prác bude 6. októbra 2014 v MsKS.

Vyhlásenie výsledkov súťaţe bude na spomienkovej slávnosti 9. októbra 2014 venovanej národnej umelkyni v kine Javor.

Súťaţné práce posúdi odborná porota, ktorá udelí ocenenia autorom víťazných prác v kaţdej kategórii. Ak súťaţné práce nedosiahnu poţadovanú úroveň, odborná porota má právo navrhnúť niektorú z cien neudeliť.
Kontakt a ďalšie informácie: Tel.: 043/532 21 67, e-mail: msksts@orava.sk, www.tvrdosin.sk

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies