Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Devínsky strapec 2015 Devín - 12. ročník

Devínsky strapec 2015 Devín - 12. ročník
Termín: 07.06.2015
Téma: VINOBRANIE a VÍNO
Miesto konania: Bratislava - Devín (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.devin.sk

Popis

Mestská časť Bratislava-Devín a Devínsky spolok vinárov a vinohradníkov vás pozýva na

Devínsky strapec 2015
12. ročník súťažnej degustácie a výstavy vín

Súťaž ríbezľových, ovocných, fortifikovaných vín a medoviny

Predseda organizačného výboru : Ing. Peter Distler
Odborný garant: Jozef Navara

Termín odovzdania vzoriek vína: 11.5. - 20.5. 2015 (pondelok - streda)
Hodnotenie vzoriek odbornými komisiami: 1. júna 2015 (pondelok)
Verejné degustácia vzoriek: 7. júna 2015 (nedeľa)
Výstava vín - verejná ochutnávka súťažných vín sa bude konať v rámci osláv
Devínskych hodov v nedeľu 7. júna 2015 po vyhodnotení súťaže v Dome kultúry Devín.

Devín je staré vinárske mestečko s tradíciou vinohradníctva od 2. st. pred Kristom, ale známy je najmä svojim tradičným “devínskym ríbezlákom” – miestnym ríbezľovým vínom z ríbezlí z Devínskej Kobyly. V snahe zachovať tieto tradície pre ďalšie generácie sa snažíme v rámci vinárskej súťaže Devínsky strapec vytvárať priestor najmä pre výrobcov ríbezľového vína, ako aj iných špeciálnych vín, ako sú vína fortifikované, ovocné vína a medovina.

Súťažné vzorky vína a medoviny spolu s prihláškou a poplatkom je potrebné doručiť na adresu Devínsky spolok vinárov a vinohradníkov, Brigádnicka 27, 841 10 Bratislava Devín. Osobné doručenie je možné denne v čase 9:00 – 18:00 alebo v inom čase po telefonickej dohode na tel. č. 0905 672 945 (p. Sali).
Vzorky vína a medovinu dodá súťažiaci v 3 ks fľaši objemu min. 0,75 l, fortifikované vína v 3 ks fliaš objemu min. 0,5 l alebo 2 ks fliaš objemu min. 0,75 l. Každá fľaša musí byť označená údajmi: názov vína, ročník, meno výrobcu. Pre každú vzorku je súťažiaci povinný čitateľne vyplniť prihlášku do súťaže. Súťažný poplatok za každú dodanú vzorku je 3,- EUR, úhrada v hotovosti pri odovzdávaní vzorky. Vzorky, ktoré nebudú mať správne alebo úplne vyplnenú prihlášku, môžu byť organizátorom zo súťaže vyradené, vzorky a poplatok nebudú vrátené súťažiacemu. Všetky vzorky sa stávajú majetkom Devínskeho spolku vinárov a vinohradníkov a súťažiaci nemá žiaden nárok na svoje vzorky počas verejnej degustácie!

Súťaž prijíma vzorky vín a medoviny v nasledujúcich kategóriách:
1. ríbezľové víno (bez iných prímesí)
2. ovocné víno (všetky ovocné vína okrem čistého ríbezľového)
3. fortifikované víno (likérové)
4. medovina
V kategórii „ríbezľové víno" môžu súťažiť vína vyrobené výlučne z ríbezlí (čiernych, červených, bielych), bez akýchkoľvek prímesí (hroznových, ovocných alebo iných vín alebo iných substancií).
V kategórii „ovocné víno“ môžu súťažiť všetky druhy ovocných vín a zmesových vín (zmesí ovocných a/alebo hroznových vín), v ktorých alkohol vznikol prirodzeným fermentačným procesom, bez pridania destilátu alebo iných prídavkov.
V kategórii „fortifikované víno“ môžu súťažiť špeciálne vína s vyšším stupňom alkoholu, vyrobené z hrozna alebo ovocia najmä fortifikáciou (pridaním destilátu), s prípadným pridaním iných prímesí (napr. byliniek – vermouth a pod.).
V kategórii „medovina“ môže súťažiť medovina vyrobená z medu klasickým spôsobom prirodzenej fermentácie.
Organizátor si vyhradzuje právo podľa počtu a druhu dodaných súťažných vzoriek súťažné kategórie zlúčiť, rozdeliť na viac kategórii, ako aj zaradiť konkrétne vzorky do inej kategórie než je v konkrétnom prípade navrhované výrobcom.

Hodnotenie vín bude realizované zaužívaným 100-bodovým systémom O.I.V. a Medzinárodnej únie enológov.
V rámci súťaže budú vínam podľa získaných bodov udelené ocenenia
• Zlatá medaila - diplom (88 – 100 bodov),
• Strieborná medaila - diplom (84 – 87,99 bodov),
• Bronzová medaila - diplom (75 – 83,99 bodov).
Ocenenia Zlatá medaila a Strieborná medaila budú odmenené diplomom. Na návrh hodnotiacich komisií môže byť v každej kategórii udelené mimoriadne ocenenie Šampión - Devínsky strapec, ktoré bude odmenené vecnou cenou a diplomom.

Hodnotiace komisie budú zložené z popredných profesionálnych enológov, výrobcov a znalcov vína. Každý člen komisie bude vzorky vín hodnotiť anonymne a samostatne. Účasť členov v komisii je čestná.

Súťaže sa môže zúčastniť každý výrobca vína a medoviny. Do súťaže sa prihlasuje účastník doručením vzorky jedného, alebo viacerých vlastných vzoriek v súlade s týmto štatútom. Vzorky budú hodnotené anonymne. Za organizáciu súťaže a anonymitu zodpovedá odborný garant degustácie a organizačný výbor súťaže.

Katalóg súťaže, zverejnenie výsledkov a medailové nálepky. Katalóg súťaže bude obsahovať informácie o štatúte súťaže, súťažných vzorkách vín, ich umiestnení v súťaži, o vystavovateľoch a členoch hodnotiacich komisií. Katalóg môže obsahovať aj ďalšie informácie o súťaži, najmä o histórii vinohradníctva v Devíne, organizátorovi a podporovateľoch súťaže a pod. Výsledky súťaže budú zverejnené na www.devin.sk a www.mvc.sk.

Výrobcovia ocenených vzoriek si budú môcť u organizátora objednať medailové nálepky na fľaše. Svojvoľné označovanie vín s uvedením názvu Devínsky strapec je považované za porušenie pravidiel súťaže, vystavovateľ stráca nárok na účasť v nasledujúcom ročníku súťaže.

Verejná ochutnávka súťažných vín sa uskutoční 7.6.2015 v rámci osláv Devínskych hodov v Dome kultúry Devín. Vstupné na verejnú degustáciu je 10,- EUR, vo vstupnom je započítaný katalóg súťaže, degustačný pohár s emblémom ročníka súťaže a neobmedzený počet degustačných vzoriek. Pre účastníkov súťaže a členov degustačných komisií je vstupné 5,- EUR. Samostatný katalóg súťaže stojí 2,- EUR. Pri zakúpení degustačného pohára v predpredaji do 6.6.2015 na podujatiach Devínskeho spolku vinárov a vinohradníkov alebo priamo od jeho členov za cenu 5,- EUR, je tento pohár platný ako vstupné na verejnú ochutnávku, katalóg je možné dokúpiť za 2,- EUR.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny